Water Natuurlijk en de bypass-plannen bij Kampen

byebyebypass
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Verscheidene keren kreeg de fractie de laatste week de vraag wat Water Natuurlijk van de bypass-plannen bij Kampen vindt. Daarom een korte toelichting op onze visie op de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid bij Kampen.

In 2011 is Water Natuurlijk onder voorwaarden akkoord gegaan met medewerking van het waterschap aan het opstellen van een projectplan voor de aanleg van primaire waterkeringen bij Kampen. De uitdrukkelijke voorwaarden die Water Natuurlijk heeft gesteld, zijn onder meer

  • dat het plan alleen betrekking mag hebben op de kerntaken van het waterschap: in dit geval de zorg voor de waterkering, en
  • dat het plan geen onderdeel mag uitmaken van de totale gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid.
  • Voordat een besluit wordt genomen over de realisator van het plan, dient eerst de rol van het waterschap helder te worden vastgelegd in een samenwerkings- en realisatie¬overeenkomst.

Met deze voorwaarden wilde Water Natuurlijk duidelijk maken dat het waterschap wel zijn deskundigheid en verantwoordelijkheid voor de waterkering kan inbrengen, maar op geen enkele manier betrokken mag zijn bij de politieke besluitvorming van het totale IJsseldelta-Zuidproject: die beslissing is aan gemeente Kampen, provincie en Rijkswaterstaat.

Liever groene bypass

Voor Water Natuurlijk Groot Salland was dit destijds het maximaal haalbare: liever had de fractie gezien dat er een zgn. groene bypass zou komen: daarmee zou én de veiligheid van het gebied kunnen worden verhoogd én de natuur in het cultuurhistorische landschap behouden. Het waterschap heeft echter geen zeggenschap over de gebiedsontwikkeling.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

In Kampen zelf is steeds verzet gebleven tegen de plannen, onder meer via de Werkgroep Zwartendijk, en zijn alle juridische middelen ingezet om het plan voor de ‘blauwe bypass’ inclusief een heel nieuw dorp tegen te houden. De uitspraak van de Raad van State op 11 februari 2015 heeft de project op losse schroeven gezet.
De uitspraak houdt in dat de aanleg van de hoogwatergeul alleen kan doorgaan als wordt aangetoond dat daarvoor een dwingende reden van groot openbaar belang bestaat, er geen alternatieven zijn, en de schade aan de natuur wordt gecompenseerd. Een nieuw plan moet binnen twaalf weken na de uitspraak gebeuren; daarna moeten dat plan opnieuw door de Raad van State beoordeeld worden. De bal ligt dus opnieuw bij gemeente Kampen, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat.

Water Natuurlijk hoopt van harte dat dit alsnog kansen biedt voor de groene bypass of een andere, betere oplossing voor natuur en landschap in het gebied rond de Zwartendijk in Kampen.