Water Natuurlijk: lagere kosten voor inwoners

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor de vaststelling van de ontwerp-kostentoedeling door het Dagelijks Bestuur werd het Algemeen Bestuur op 26 mei gevraagd om haar opinie op dit punt. Obe Brandsma pleitte namens Water Natuurlijk voor een lager aandeel voor ingezetenen van 30 procent, maar de meerderheid van het Algemeen Bestuur hield vast aan het huidige ingezeteneaandeel van 35 procent.

In zijn reactie op de ontwerp-kostentoedeling bracht Obe Brandsma vier argumenten naar voren die pleitten voor een lager kostenaandeel voor de ingezetenen:

Waterschapswet

De Waterschapswet geeft aan dat bij een inwonersdichtheid < 500 de ingezetenen 20-30% zouden moeten betalen met een optie dit te verhogen met maximaal 10%. Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een inwonersdichtheid van 245 inwoners per km². Dit is aanzienlijk lager dan 500. Op basis hiervan gaf Obe Brandsma aan dat het ingezeten-aandeel dicht in de buurt van de 20% zou moeten zitten. Bij een groot aandeel natuur (> 25%) zou dit met maximaal 10 %  mogen worden verhoogd. In waterschap Drents Overijsselse Delta is dit 22%. Dit kan een reden zijn om ingezetenaandeel enigszins te verhogen, tot in de orde van 25-30%.

Kosten gebouwd sterker gestegen dan ongebouwd (landbouw)

In de periode 2014-2019 is de waarde van gebouwd meer gestegen dan ongebouwd. Dit betekent dat ingezetenen in deze periode 1,3%  meer zijn gaan betalen en ongebouwd 1,3% minder.

Profijtbeginsel

Er wordt al langer gewerkt om het belastingstelsel van het waterschap aan te passen. De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) kwam op basis van profijt  tot de conclusie dat de ingezetenen in verhouding fors meer betalen (in waterschap Drents Overijsselse Delta 35%) dan waar de middelen van het waterschap voor worden ingezet (26%).

In vergelijkbare waterschappen betalen ingezetenen lager tarief

Als een vergelijking wordt gemaakt met waterschappen met een vergelijkbare inwonersdichtheid (Fryslân, Noorderzijlvest, Zuiderzeeland en Scheldestromen: 193-277 inwoners/km²), dan betalen ingezeten hier 28-30 %.