Water Natuurlijk vraagt aandacht voor groeiend tekort fosfaat

Manden met ruw fosfaat, in 1936 gewonnen in de Kromong-bergen, West-Java.
Manden met ruw fosfaat, in 1936 gewonnen in de Kromong-bergen, West-Java.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In het nieuwe Integraal Zuiveringsplan (IZP) zijn alle aspecten van de rioolwaterzuivering in Groot Salland in kaart gebracht en een plan voor de komende tien jaar uitgewerkt. Brenda Vrieling sprak namens Water Natuurlijk haar waardering uit voor het plan, zowel voor het proces waarmee het tot stand is gekomen als voor de inhoud. Wel heeft zij nadrukkelijk gevraagd om aandacht voor de winning van fosfaat, een grondstof die voor de landbouw onontbeerlijk is maar die uitgeput dreigt te raken.

In de AB-vergadering van Waterschap Groot Salland van 18 december stond het Integraal Zuiveringsplan (IZP) op de agenda. In dit plan zijn alle aspecten van de rioolwaterzuiveringen (RWZI) in onderlinge samenhang bezien: de zuiveringsprestaties, de mogelijkheden om energie op te wekken en grondstoffen uit het afvalwater te winnen, de bedrijfszekerheid en levensduur van de installaties, en de gevolgen bevolkingsgroei en de ontwikkeling van bedrijvigheid.

In het proces zijn verschillende alternatieven in kaart gebracht, zowel voor de korte als de lange termijn, en de mogelijkheden om met andere waterschappen zijn overwogen.

Investeringen uitstellen zonder kwaliteitsverlies

Uit de analyse blijkt dat het goedkoper is om de komende tien jaar geen zuiveringsinstallaties samen te voegen. Wel wordt de zuivering in Kampen uitgebreid: deze installatie zit bijna aan zijn maximum capaciteit, en de verwachting is dat de hoeveelheid afvalwater vanuit huishoudens en industrie nog zal toenemen. In Raalte zal de lozing van stikstof en fosfaat worden teruggedrongen door de werking van de installatie te optimaliseren. Dit zal positieve effecten hebben op de waterkwaliteit van de Raalterwetering. Op enkele andere rwzi’s zal de processturing worden verbeterd, onder meer door optimalisering van stikstof- en fosfaatverwijdering.
Door deze manier van werken kan het waterschap dure investeringen uitstellen zonder te tornen aan de kwaliteitsdoelen.

Fosfaatwinning wenselijk

Met het besluit zijn nog niet álle vraagstukken opgelost. Het waterschap moet zich blijven inspanning om meer waardevolle grondstoffen en meer energie uit het afvalwater te halen. Zo vindt Water Natuurlijk dat het waterschap zich moet inspannen om fosfaat te winnen: het is bekend dat er op de middellange of lange termijn een groot tekort zal ontstaan aan fosfaten. De landelijke regelgeving laat nog niet toe dat het waterschap dit gaat exploiteren, maar alleen al uit oogpunt van maatschappelijk verantwoord handelen zou dit mogelijk gemaakt moeten worden. Voor de landbouw is dit een onontbeerlijke stof, en wereldwijd dreigt de voorraad uitgeput te raken.

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties