Water Natuurlijk wil ambities voorop

Wilde bloemen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De zorgen die Piet de Noord in de AB-vergadering van 27 juni uitte over de jaarrekening 2016 en de eerste rapportage over 2017, waren er ook over de begrotingsbrief. Niet de ambities lijken leidend, maar menskracht en geld. De verkeerde volgorde, vond fractievoorzitter Marion Wichard.

Als waterschap hebben we ambities en taken, en die willen we zo goed, effectief en efficiënt als maar mogelijk is uitvoeren. We hebben afspraken gemaakt over die ambities: ze liggen vast in het Hoogwaterbeschermingsplan, het waterbeheerplan en het coalitieakkoord. We voegen daar nu geen nieuwe ambities aan toe. We hebben ook de middelen begroot die daarvoor nodig zijn (in investeringen of menskracht) en de tarieven daarop afgestemd.

Ambities uitwerken

Water Natuurlijk vindt het dan ook een verkeerde keuze om nog voordat de plannen goed en wel zijn uitgewerkt het investeringsbedrag te maximeren tot een bedrag dat bijna 30 procent lager is dan voor 2017 opgenomen in de begroting. Er is nog een aantal thema’s waarbij Water Natuurlijk met smart wacht op concrete voorstellen, zoals klimaatactieve projecten, het programma Duurzaam Doen en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en groen-blauwe diensten. De fractie beschouwt het bedrag van 50 miljoen euro dan ook als richtinggevend, en niet als een harde limiet.

Water Natuurlijk kan ermee leven dat in de begroting alleen projecten worden opgenomen, die al volledig uitgewerkt zijn. De egalisatiereserve, geld dat in de afgelopen jaren is overgehouden, zou dan ingezet kunnen worden voor projecten die bij de vaststelling van de begroting nog niet voldoende concreet waren, maar die niet moeten blijven liggen.  Soms is het waterschap afhankelijk van derden, waardoor de (financiële) planning anders kan lopen dan gewenst. Ook dan moeten we vasthouden aan de ambities die het Algemeen Bestuur heeft uitgesproken.

Kwijtscheldingsbeleid blijft

Een waterschap kan jaarlijks de tarieven vaststellen. Daarvoor is een ingewikkeld systeem met verschillende soorten heffingen. Met de variant die het Dagelijks Bestuur voorstelde, kan Water Natuurlijk goed leven: die is conform de bij de fusie gemaakte afspraken. Daarbij wordt een deel van de reserves ingezet om al te grote tariefschommelingen te voorkomen. Het gelijktrekken van de tarieven in het gefuseerde waterschap leverde namelijk voor sommige groepen een erg forse stijging op. Dankzij inzet van de reserves wordt de ‘pijn’ verzacht.

Enkele fracties zetten vraagtekens bij het kwijtscheldingsbeleid. Daarin wilde Marion Wichard niet meegaan: het AB heeft afgesproken dat we in deze bestuursperiode ons beleid handhaven, namelijk dat we aansluiten bij het beleid dat de gemeenten voeren, maar dat we wel een onderzoek doen. Dat komt waarschijnlijk in de tweede helft van 2017. Het heeft geen zin om daarop vooruit te lopen.

Achtergrondinformatie bij de begrotingsbrief: zie onder agendapunt 03.C van de Algemeen Bestuursagenda van 27 juni.