Water Natuurlijk wil bredere kijk op nieuw belastingstelsel waterschappen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 27 november besprak het Algemeen Bestuur het vervolg van de discussie over een nieuw belastingstelsel. De Unie van Waterschappen stelt voor een aantal controversiële onderwerpen nog uit te laten werken door commissies en over de rest in december 2018 al een voorlopig besluit te nemen. Dat laatste vindt Water Natuurlijk te ver gaan.

Een bestuurlijke commissie moet de toepassing van het profijtbeginsel in de watersysteemheffing nog eens uitwerken, en een “commissie van wijzen” moet nog eens goed kijken naar de bijdrage van natuur. Een definitief besluit moet dan eind 2019 genomen worden. Water Natuurlijk wil dat er eind 2019 één integraal besluit ligt, waar breed en onafhankelijk naar gekeken is.

Nieuw voorstel breder en onafhankelijker bekijken

Het Algemeen Bestuur van Drents Overijsselse Delta sprak eerder, op 18 september, ook al over het nieuwe belastingstelsel (klik hier voor het bericht hierover). De fractie van Water Natuurlijk kan zich vinden in de vorming van de commissies, maar wil nog geen voorlopige besluiten over de andere onderdelen. We moeten het nieuwe belastingstelsel eind 2019 in zijn geheel kunnen beoordelen.
De andere fracties in het AB dachten er net zo over. Namens de fractie vroeg Piet de Noord ook om de commissie van wijzen een brede opdracht mee te geven en niet allen te kijken naar de hoogte van de bijdrage van natuur, maar ook naar de vraag wie de bijdrage van natuur moet betalen (de eigenaren of de samenleving als geheel). In de commissie zouden ook buitenstaanders, “dwarsdenkers”, opgenomen moeten worden. Bij de voorbereiding van de voorstellen is steeds de mening gevraagd van belangenorganisaties uit natuur, landbouw en bedrijfsleven. Piet de Noord vond dat nu ook geluisterd moet worden naar onder meer de Consumentenbond, de Woonbond, de Vereniging Eigen Huis en de koepel van woningcoorporaties Aedes. Ook voor deze punten kreeg Water Natuurlijk steun van de andere fracties.

Breed kijken naar diffuse verontreiniging

Bij de bespreking in september vroeg Piet de Noord om de diffuse verontreiniging van de landbouw wél te belasten. Daarvoor kreeg hij toen weinig steun. Ook nu was daarvoor geen meerderheid te vinden. Maar het CDA kon toch meegaan met een een bredere interpretatie: kijk niet alleen naar de verdeling van de kosten van het verbeteren van de waterkwaliteit, maar kijk ook naar de bronnen van verontreiniging. En kijk dan niet alléén naar de landbouw.