Water Natuurlijk wil herstel biodiversiteit bij dijkproject Mastenbroek-IJssel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk heeft ingestemd met het krediet voor de verkenning van het project Mastenbroek-IJssel. De fractie gaf complimenten voor het startdocument waarin duidelijk is aangegeven wat de aanpak is, hoe de omgeving wordt meegenomen, welke kansen er zijn en welke duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast. Het zo veel mogelijk recyclebaar en klimaatneutraal uitvoeren vindt Water Natuurlijk een mooi uitgangspunt. Op 22 januari is er een startbijeenkomst voor belangstellenden.

Bij de behandeling van het voorstel voor het krediet van de verkenning heeft Amke Vrielink namens Water Natuurlijk gepleit voor het meenemen van herstel van biodiversiteit. Dat maakt geen vanzelfsprekend onderdeel uit van HWBP-projecten (Hoogwaterbeschermingsprojecten), maar, zo was het antwoord van het Dagelijks Bestuur, het wordt wel goed in kaart gebracht en gecompenseerd. Ook heeft Amke gevraagd naar de planning van de verkenning in relatie tot het beschikbaar gestelde krediet en de risico’s. De vragen zijn voldoende beantwoord, waardoor Water Natuurlijk heeft ingestemd met het krediet.

Startbijeenkomst 22 januari

Binnenkort wordt het startdocument gepubliceerd en heeft iedereen zes weken de kans om te reageren. Op 22 januari is er een startbijeenkomst over dit project voor bewoners en belangstellenden. Informatie is te vinden op de site van het waterschap.

Medio 2026 wordt het voorkeursalternatief voorgelegd ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur.