Waterschapshuis: meer kosten in 2015, later minder

Het Waterschapshuis
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Over 2014 krijgt Waterschap Groot Salland zo’n 25.000 euro terug van het Waterschapshuis; wel gaan de kosten in 2015 met ongeveer hetzelfde bedrag omhoog omdat het Waterschapshuis meer projecten heeft uitgevoerd. Dankzij de fusie gaan vanaf 2016 de structurele kosten met 2 ton per jaar omlaag.

De waterschappen werken voor hun ICT-projecten samen in het Waterschapshuis. Het Waterschapshuis is recent in rustiger vaarwater gekomen. De omvorming van een organisatie die maar bleef groeien en was losgezongen van de waterschappen naar een kleinere, klantgestuurde organisatie lijkt goed te lukken. In dat proces is de begroting 2015 tussentijds bijgesteld. Er konden besparingen worden gerealiseerd, maar ook zijn nieuwe activiteiten voor de waterschappen gestart. Per saldo moet Groot Salland in 2015 ruim 24.000 euro meer betalen in begroot, maar in 2016 daalt de bijdrage weer met bijna 16.000 euro.

Meevaller over 2014

Inmiddels is ook de jaarrekening 2014 van het Waterschapshuis vastgesteld. Daaruit blijkt dat er voor Groot Salland een meevaller is van zo’n 25.000 euro. Dat bevestigt dat het de goede kant opgaat met het Waterschapshuis. Woordvoerder Piet de Noord wees er wel op dat het onjuist is deze incidentele meevaller te ‘verrekenen’ met de extra kosten over 2015, die door nieuwe projecten zijn veroorzaakt.

Structureel minder kosten

Door de gekozen verdeelsystematiek betalen kleine waterschappen meer dan grote, iets waar Groot Salland in 2014 bezwaar tegen maakte. Door de fusie met Reest en Wieden blijkt het nadeel nu een voordeel te worden: het gefuseerde waterschap is straks 200.000 euro minder kwijt dan de beide waterschappen anders afzonderlijk zouden betalen.
Het Dagelijks Bestuur stelde op 13 mei het AB voor om in een zienswijze het Waterschapshuis op die consequentie te wijzen. Water Natuurlijk stemde daarmee in.