WN akkoord met extra geld voor een duurzamer toekomst

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 september stemde Water Natuurlijk in met een extra investering van 592.200 euro voor vervangingen aan diverse gemalen, persleidingen en rioolwaterzuiveringen. Ook de pilot Data -gedreven sturing RWZI’s beoordeelde de fractie positief.

Het bedrag voor deze investeringen in de waterketen is hoger dan begroot, maar dankzij het extra geld kan het werk worden uitgevoerd volgens het in 2022 vastgesteld beleidskader DuurzaamDOEN, dus toekomstbestendiger. Water Natuurlijk vindt dit een goede besteding van de extra pot (in totaal 1 miljoen euro) voor verduurzaming binnen het waterschap: de plannen dragen bij aan doelen als energieneutraal in 2025, reductie van broeikasgassen en circulair werken.

Interessante pilot

Onderdeel van het voorstel was ook om 538.000 euro in te zetten voor een pilot Data-gedreven sturing RWZI’s en dit bedrag eenmalig op te nemen in de exploitatie 2024. Bij een collega-waterschap zijn met deze Data-gedreven sturing zeer bevredigende resultaten behaald. Doel van de pilot is het aantonen van de toepasbaarheid bij de waterzuiveringen in Drents Overijsselse Delta.
Na de toezegging dat het AB meegenomen wordt in de bevindingen van de pilot en wat die betekenen voor een eventuele uitrol voor alle 16 waterzuiveringsinstallaties kon Water Natuurlijk instemmen.

Langetermijn planning

Voor de langere termijn vindt Water Natuurlijk een planning van vervangingsinvesteringen zeer wenselijk. Het assetmanagement kan hierbij helpen, en benut worden bij het opstellen van de in het coalitieakkoord beloofde ‘Toekomstvisie Waterketen’. Portefeuillehouder Wesselink zegde toe deze suggestie graag aan de orde te stellen in de komende Deltabijeenkomsten. De Toekomstvisie Waterketen wordt begin 2024 aangeboden aan het AB.

Water Natuurlijk is blij dat ook het nieuwe Dagelijks Bestuur het grote belang van duurzaamheid ziet bij de (vervangings)investeringen. Met dat vertrouwen ziet de fractie dan ook de begroting 2024 tegemoet.