Ambitie én realisme bij beleidskaders voor duurzaamheid

Beleidskader DuurzaamDoen2022
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Hoe kunnen we energieneutraal worden? Hoe dringen we broeikasgassen terug? En kan het waterschap in 2050 helemaal circulair zijn? DuurzaamDoen 2022 is het strategische kader voor de uitwerking van de de langetermijnopgaven. In de vergadering van 22 maart heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta dit beleidskader vastgesteld: alleen GBDO en SGP stemden tegen. Albert Smit drong aan op een voortrekkersrol, en liet weten halsreikend uit te zien naar de uitvoeringsprogramma’s

De ambitie van het waterschap is om de oorzaken van klimaatveranderingen tegen te gaan. Het is geënt op de ambities in het nationaal Klimaatakkoord. In de vergadering van december 2021 waren de grote lijnen al uitgezet in een startnotitie. Water Natuurlijk gaf daar toen al groen licht voor. Het Beleidskader DuurzaamDoen 2022 dat nu op de agenda stond, is nog geen uitvoeringsplan, maar een hulpmiddel voor de uitwerking van de Watervisie 2030 en het Waterbeheerprogramma 2021-2027. Het geeft de komende jaren richting aan de uitwerking van oplossingsrichtingen en maatregelen die het waterschap kan treffen. In de begroting is hiervoor een jaarlijkse stijging van de begrotingsruimte opgenomen van 0,2% per jaar.

Ambitie én realisme

Stapsgewijs en realistisch worden daarin de doelen voor 2030 benaderd. Ook geeft DuurzaamDoen inzicht in de periode daarna richting 2050. Namens de fractie van Water Natuurlijk heeft Albert Smit er bij de behandeling van dit voorstel op aangedrongen om ambities te tonen en een voortrekkersrol te pakken. Het is in ieders belang de CO2-uitstoot terug te dringen, en moeten we dat zeker als een morele verplichting zien.

Draagvlak

Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen en te houden, vindt de fractie het verstandig dat met betrekking tot de doelen niet wordt overvraagd. In 2050 een volledig circulair waterschap, alsmede klimaatneutraliteit; in 2030 energieneutraliteit en in 2025 electriciteitsneutraliteit. De fractie heeft uitgesproken dat halsreikend wordt uitgekeken naar de uitvoeringsprogramma’ s.