Aanpak Oude Diep eerste stap naar integrale aanpak

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het brongebied Oude Diep in de gemeente Midden Drenthe omvat zo’n 4.650 hectare aan landbouwgronden en natuurgebieden. Het watersysteem is er niet optimaal voor de gebiedsfuncties landbouw en natuur. Water Natuurlijk ging 15 mei akkoord met een voorstel om dit aan te pakken, al vindt de fractie het jammer dat het een korte-termijnaanpak is die niet inspeelt op de klimaatverandering.

Aanleiding voor het project was de wateroverlast voor de landbouw in 2014. Samen met de partijen in het gebied zelf is gewerkt aan een oplossing die op 15 mei aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta werd voorgelegd.

Ruimte voor waterberging

Voor de korte termijn ligt de focus sterk op het voorkomen van wateroverlast voor de landbouw. Er wordt ruimte gemaakt voor waterberging door eenzijdige afgraving van onderhoudspaden en het vergraven van percelen in eigendom van het waterschap en terreinbeheerders. Daarnaast worden duikers verruimd, stuwen vispasseerbaar gemaakt en natte natuurzones gerealiseerd.

Sectorale aanpak: gemiste kans

Namens Water Natuurlijk gaf Obe Brandsma aan positief te zijn over de samenwerking van de gebiedspartijen en de eerste stappen, die nu worden gezet. Hij vond het een gemiste kans dat het project niet gelijk breed is opgepakt en niet gelijktijdig is ingespeeld op de klimaatverandering tot 2050. Portefeuillehouder Hans Pereboom erkende de sectorale aanpak, maar gaf aan dat er de komende jaren een vervolg komt met een integrale uitwerking voor het Oude Diep. De kosten van het project bedragen 3.8 miljoen. De uitvoering start dit najaar.