Fractie wil aanscherping energiebeleid

windmolens
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de AB-vergadering van 22 maart was een van de agendapunten de plaatsing van een windmolen in een waterbergingsgebied bij Staphorst. Water Natuurlijk stemde in met het voorstel om dit mogelijk te maken, maar koppelde er wel de vraag aan om het huidige energiebeleid aan te scherpen. Nu kwam de vraag van een marktpartij, maar het waterschap zou proactiever kunnen zijn en zelf het initiatief nemen.


Op de agenda stond de vraag van een projectontwikkelaar om een waterbergingsgebied van het waterschap te mogen gebruiken voor de bouw van een windmolen. De locatie was door de provincie al aangewezen als zoeklocatie, en Water Natuurlijk ziet geen aanleiding om daarover een afwijkend standpunt in te nemen.

Duurzaam móet

Voor Water Natuurlijk is ook niet de vraag of we alternatieve energiebronnen als windenergie wel of niet moeten steunen: in ons coalitieakkoord is een hele paragraaf gewijd aan innovatie en duurzaamheid, en dit past daar prima in. En het past ook in de op 21 maart ondertekende Green Deal van de gezamenlijke waterschappen en het Rijk. Die Green Deal toont aan dat de opwekking van duurzame energie en terugdringing van de uitstoot van CO2 landelijk heel hoog op de agenda staat.

Proactiever energiebeleid

Wel vindt Water Natuurlijk dat het waterschap proactiever zou kunnen optreden op dit punt. Daarom heeft Water Natuurlijk ervoor gepleit om later dit jaar een eigen DODelta Energiebeleid vast te stellen. Daarin moet worden onderzocht wat –naast de al bestaande initiatieven van de beide ‘oude’ waterschappen, zoals energieterugwinning bij de waterzuiveringen- de mogelijkheden zijn, en welke rol het waterschap moet of kan spelen: wachten we af, stimuleren we andere partijen, of initiëren we zelfs dit soort initiatieven?

Draagvlak

Ondanks het feit dat het een privaatrechtelijke beslissing is waarover het Algemeen Bestuur eigenlijk geen zeggenschap heeft, had een deel van het AB toch zorgen. Uiteindelijk bleek vrijwel het hele AB te kunnen instemmen met een iets aangepaste formulering, namelijk dat het waterschap bereid is de grond beschikbaar te stellen op voorwaarde dat de projectontwikkelaar politiek en maatschappelijk draagvlak weet te verwerven voor zijn plannen. De samenwerking wordt dus afhankelijk gemaakt van de inspanningen van de projectontwikkelaar. Water Natuurlijk heeft er vertrouwen in dat dat proces op de goede manier zal plaatsvinden waar het hoort: vooral in de raad van de gemeente Staphorst.

Aanscherping

Portefeuillehouder Hans de Jong zegde toe dat het bestaande energiebeleid (dus dat van de ‘oude’ waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland) zal worden getoetst aan de nieuwe landelijke ambities in de op 21 maart landelijk gesloten Green Deal, en dat dit later dit jaar terugkomt in het Algemeen Bestuur.