Waterschap beslist over advies aan provincie over fusiezaken

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De ingelaste vergadering van waterschap Groot Salland op 22 januari ging uitsluitend over diverse procedures rond de fusie. De belangrijkste punten waren de omvang van het algemeen en dagelijks bestuur, de statutaire vestigingsplaats van het nieuwe waterschap en de manier waarop de voorbereidingen plaatsvinden. Niet dat het waterschap erover gaat: de provincies Drenthe en Overijssel nemen de formele besluiten.

Namens de fractie van Water Natuurlijk stelde Bert Hinnen dat Water Natuurlijk eerder weliswaar tegen fusie heeft gestemd, maar het besluit als een gegeven beschouwt en kritisch maar loyaal zal meewerken aan het proces. Vanwege de omvang van het gebied pleitte Hinnen voor een maximale omvang van het algemeen bestuur: geen 29 zoals het voorstel van het DB, maar 30. Het nieuwe waterschap wordt immers het op een na grootste van Nederland, en een stevige binding met het gebied is meer dan ooit noodzakelijk. Het aantal bestuursleden dat niet rechtstreeks gekozen wordt, maar benoemd door belangenorganisaties (de “geborgde zetels”), zou geminimaliseerd moeten worden op het wettelijke minimum van zeven. Op die manier krijgen de rechtstreeks gekozen bestuurders ook de meeste invloed.
Voor dit standpunt was helaas geen meerderheid te vinden; Water Natuurlijk heeft daarom bij het besluit een stemverklaring laten opnemen waarin het standpunt van de fractie duidelijk wordt. Daarmee ook houdt de fractie de ruimte om bij Provinciale Staten alsnog te pleiten voor een betere zetelverdeling in het besluit dat PS moet nemen.

Statutaire vestigingsplaats

Bert Hinnen maakte duidelijk dat de statutaire vestigingsplaats voor Water Natuurlijk geen punt van discussie is: het is een formaliteit, op voorwaarde dat de discussie en beslissing over de feitelijke vestigingsplaats van het hoofdkantoor absoluut losgekoppeld is van deze formele vestigingsplaats. De eisen die aan de huisvesting worden gesteld, komen op een later moment nog wel aan de orde.

Projectorganisatie met politieke antenne rond fusiezaken

Met de samenstelling van de voorbereidingscommissie kon Water Natuurlijk instemmen. Dat geldt ook voor het voorstel over de projectorganisatie, een punt waar het AB wel een eigen besluit neemt. Bert Hinnen heeft ervoor gepleit om de tijd te nemen voor die zaken die niet perse voor 1 januari 2016 hoeven te worden geregeld. Alle formele procedures vragen al veel tijd en energie. Zorgvuldigheid blijft voor Water Natuurlijk een belangrijk aandachtspunt. Bovendien mogen de fusiezaken niet ten kosten gaan van de reguliere taken van het waterschap. In de overgangssituatie is er nogal wat werk te verzetten. We gaan ervan uit dat het krediet dat wordt gevraagd, ook bedoeld is ter ondersteuning van de fusie, en niet van de reguliere taken.
Essentieel is voor Water Natuurlijk dat waar het gaat om majeure besluiten en acties, de besluitvorming voorbehouden blijft aan het AB: er moet wel een politieke antenne zijn om belangrijke zaken die mogelijk formeel zijn gedelegeerd, toch worden voorgelegd aan het AB. Een delegatiebesluit mag geen carte blanche zijn, en kan ook niet gaan over beslissingen die aan het nieuwe bestuur voorbehouden zijn.