Afstemming fracties Water Natuurlijk en Natuur Geborgd met groene achterban

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De fractie van Water Natuurlijk en Natuur Geborgd heeft twee keer per jaar een regulier overleg met de groene achterban. Dit betreft o.a. de natuurbeschermingsorganisaties, OPG, hengelsport, agrarische natuurverenigingen, milieufederaties en Wandelnet.  Het eerste overleg na de recente verkiezingen vond plaats op 21 juni.

De belangrijkste punten die in het overleg aan de orde kwamen:

  • Evaluatie van de droogte van 2018: terreinbeheerders hebben een brief naar provincies en waterschappen gestuurd, waarbij gevraagd wordt voor extra inzet op een robuust watersysteem dat inspeelt op de klimaatverandering (droogte, zware buien), waarbij water mee in gebied wordt vastgehouden. In  Waterschap Drents Overijsselse Delta werden door aanvoergemalen (aanvoer IJsselmeerwater) peilen in sloten voor groot deel op peil gehouden. Zorg werd uitgesproken over de grondwateronttrekkingen en het nog niet op peil zijn van de grondwaterpeilen in de hoger liggende delen (Sallandse Heuvelrug, hogere gronden Drenthe) van het waterschap. Bij calamiteiten terreinbeheerders tijdig betrekken.
  • Drijvende zonnepanelen: zorg werd geuit over initiatieven voor zonneparken op water. Dit kan grote effecten hebben op ecologie en mogelijkheden voor Hengelsport. Kritisch volgen. Inzet zou eerst moeten zijn om bestaande daken zoveel mogelijk te benutten voor zonnepanelen.
  • Sportvisserij loodvrij- Green deal: de Green deal streeft naar loodvrij vissen in 2027. De sportvisserij brengt dit breed onder de aandacht en werkt hier hard aan. Water Natuurlijk waardeert inzet, al zou het mooi zijn als het doel eerder gerealiseerd zou kunnen worden.
  • Biodiversiteit en blauwe diensten: de fractie van Water Natuurlijk heeft dit voorjaar een notitie Biodiversiteit aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van DOD, als inbreng voor de dit jaar op te stellen beleidsnotitie Biodiversiteit. Betrokken partijen vinden dit mooi initiatief. Dit sluit goed aan bij “Groen manifest Drenthe” en Rijp en Groen Overijssel. Vanuit alle partijen moeten we er scherp op blijven, dat goede voornemens ook tot uitvoering leiden. Specifieke aandacht wordt gevraagd door de Collectieven voor de blauwe diensten, maatregelen die boeren kunnen nemen voor verbetering van waterkwaliteit en het vasthouden van water in het gebied.