Afvalwatersysteem en stadsdijken

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op dinsdag 14 maart zijn er twee commissievergaderingen achter elkaar. De commissie Waterketen start om 18.00 uur, de commissie Watersystemen en Waterveiligheid om 20.15 uur. In beide commissies is Water Natuurlijk vertegenwoordigd met twee personen. Belangstellenden zijn welkom.

Bij de eerste commissie, Waterketen, staat onder meer de Optimalisatie Afvalwatersysteem Studies (OAS) op de agenda. Deze studies hebben optimalisatie van zuiveringskring ten doel. Aanleiding voor een OAS varieert van waterkwaliteitsdoelstellingen (Kaderrichtlijn Water of waterkwaliteitsspoor stedelijk water) tot het terugdringen van rioolvreemd water tot een toe- of afname van inwoners of bedrijven.

Stadsdijken Zwolle

In de tweede commissie gaat het onder meer over de ontwikkeling van het Vechtdal, en over de Stadsdijken Zwolle. De dijken op dit traject voldoen niet meer aan de eisen. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar: dijkversterking of bouw van een kering in het Zwarte water. In deze vergadering worden de beide oplossingen toegelicht en wordt verslag gedaan van het overleg dat met de omgeving is gevoerd.

Openbaar

De commissies zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom in het Waterschapshuis aan de Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. Op de site van het waterschap zijn alle stukken terug te vinden in de vergaderkalender.