Begroting 2017: waterschap komt op stoom

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de agenda van het Algemeen Bestuur van 22 november was de begroting het belangrijkste onderwerp. De vragen die Water Natuurlijk had, stonden goedkeuring ervan niet in de weg. Namens de fractie ging Marion Wichard akkoord.

De eerste echte begroting van het fusiewaterschap ziet er goed uit: de lasten dalen in 2017 met drie procent. Dat leidt niet direct tot lagere waterschapsbelasting, onder meer omdat er minder reserves worden ingezet. Uit het handige overzicht [link] blijkt niet dat de lasten voor sommige belastingbetalers stijgen en voor andere dalen. Water Natuurlijk blijft hopen op een (landelijk) systeem waarmee het mogelijk wordt om goed gedrag te belonen: het principe ‘de gebruiker/vervuiler betaalt’.

Veel vragen

De vragen die Water Natuurlijk nog had, werden voor het grootste deel naar tevredenheid beantwoord. Een greep daaruit:

  • Een brede innovatie-agenda die wordt gekoppeld aan onder meer de duurzaamheidsambities, wordt opgepakt zodra de ambities voor duurzaamheid zijn uitgewerkt.
  • Met de provincie Overijssel is inmiddels ambtelijk contact om te bespreken of hier net als in Drenthe een bestuursovereenkomst agrarisch waterbeheer kan worden gesloten.
  • Bij de pilot met fosfaatterugwinning –iets waar Water Natuurlijk al vaker voor heeft gepleit-, vlot het nog niet, maar er is volop aandacht voor om het project tot een succes te maken.
  • De plannen voor gebiedsontwikkeling bij Uffelte/Ruinen zijn weliswaar door de provincie afgewezen, maar er is inmiddels overleg over hoe de wateropgave in het gebied kan worden ingevuld.
  • Het project Bølgen is bedoeld om het waterschap beter voor te bereiden hoe te handelen bij overstromingen en op efficiënte wijze crisiscommunicatie vorm te geven. Ondanks dat er geen subsidie is toegekend, wordt het in een andere vorm toch in de plannen voor 2017 gehandhaafd.

Bij diverse onderwerpen moet nog nieuw beleid worden ontwikkeld vanwege de fusie begin 2016. Water Natuurlijk heeft er vertrouwen in dat de ambities uit het coalitieakkoord snel verder worden ingevuld.

Lees meer over onze inbreng bij de begroting bij de berichten over een Waterschapsfonds, over een app over afkoppeling van hemelwaterafvoer, en groen-blauwe diensten.