Bestuursrapportage, mijlpalen, droogte en meer beschouwingen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De bestuursrapportage geeft inzicht in wat het waterschap zich heeft voorgenomen aan projecten, en vooral of het doel ook bereikt is. En zo nee, waarom niet en wat daarvan dan de gevolgen zijn, zowel qua uitvoering als financieel. Vanwege dat laatste is de rapportage dus ook belangrijk voor de begroting en de daarbij gehouden Algemene Beschouwingen van 27 november.

Het is goed merkbaar dat de organisatie veel energie steekt in het goed presenteren van de grote hoeveelheid informatie die leden van het Algemeen Bestuur krijgen. Fractievoorzitter Marion Wichard gaf daarom namens de fractie de welgemeente complimenten voor de bestuursrapportage. De heldere vormgeving bevordert de leesbaarheid en begrijpelijkheid, en het geeft snel inzicht in waar er een tandje bij moet. In de rapportage staan 15 afwijkingen van de planning. Dat is veel, maar de verklaringen die het Dagelijks Bestuur daarvoor geeft, zijn voor Water Natuurlijk afdoende.

Mijlpaal niet per definitie doelbereik

Nieuw zijn de zgn. rolling forecast en het mijlpalenoverzicht, die snel inzicht geven in de planning bij langetermijnprojecten. Eén opmerking maakte Water Natuurlijk daarbij wel: een mijlpaal is niet perse ook doelbereik. “We zetten bepaalde middelen in, maar of dat uiteindelijk bijdraagt aan het behalen van de doelen, is soms niet meer dan een veronderstelling.” aldus Marion Wichard. “We moeten onszelf dus steeds blijven afvragen of de operationalisering van het doelbereik altijd de juiste is, of dat we een andere manier van doelen stellen en monitoren moeten overwegen.”

Gedeelde ambities

Waar het in elk geval primair om gaat, is de vraag: bereiken we onze doelen, geven we afdoende invulling aan onze ambities? “Wij constateren steeds meer nadruk op thema’s als duurzaamheid, energieneutraliteit en andere speerpunten van Water Natuurlijk, en daar zijn we erg blij mee.”

Aanpak droogte

Wel heeft Water Natuurlijk nog een paar zorgen, in de eerste plaats de aanhoudende droogte. De aanpak afgelopen zomer was goed, maar de vraag is hoe het waterschap er in de toekomst mee om moet gaan, omdat zowel natuur als landbouw geraakt worden door het droogteprobleem. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus onze gezamenlijke uitdaging is hoe we de grote vraagstukken aanpakken: de inklinking in het veenweidegebied, goed bodembeheer, waterberging, de kwaliteit van het beschikbare water.
Dat gesprek gaat de fractie graag aan, als begin 2019 de analyse van de droogteproblemen van dit jaar klaar is.

Biodiversiteit

Het tweede zorgpunt van Water Natuurlijk is de biodiversiteit die onder druk staat. Zie hiervoor het bericht elders op de site.