Bestuursstructuur Waterschap op proef

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het voorstel voor de inrichting van het bestuurlijke besluitvormingsproces leverde veel discussie op in het AB van 23 februari. Water Natuurlijk is blij met de uitkomst: een heldere structuur, met openbare themabijeenkomsten en commissies die richtinggevend en kaderstellend zijn.

Het voorstel was geen DB-voorstel zoals gebruikelijk bij onderwerpen die in het AB komen, maar opgesteld door de werkgroep vormgeving bestuur, waarin namens Water Natuurlijk Piet de Noord heeft deelgenomen. Om uiteenlopende redenen waren niet alle fracties het eens met het voorstel dat op tafel lag over de instelling van drie commissies. Er moest een stemming aan te pas komen om duidelijkheid te krijgen over de drie varianten. Met 15 stemmen is de variant met drie commissies aangenomen, de voorkeursvariant van Water Natuurlijk en van de fracties van CDA, AWP Zuid en gebouwd.

Monitoren

De voorstellen die fractievoorzitter Marion Wichard had gedaan voor enkele aanpassingen van de drie-commissies-variant, werden grotendeels overgenomen:

  • laat aan fracties zelf over of een AB-lid aan een, twee of alle drie de commissies deelneemt: als je afspreekt dat er per onderwerp maar één woordvoerder per fractie is, moet efficiënt vergaderen mogelijk zijn.
  • voorkom dus ook dat (commissie)vergaderingen gelijktijdig plaatsvinden. Voor Water Natuurlijk is dat geen probleem, maar voor kleine fracties zou het vrijwel onmogelijk zijn om als ze dat willen, aan alle bijeenkomsten deel te nemen. Dat vindt onze fractie niet democratisch.
  • sluit niet op voorhand uit dat een onderwerp zowel in een themabijeenkomst als in een commissie als in het AB komt, afhankelijk van de fase waarin een onderwerp zit. Juist in de eerste fase van beeldvorming is het contact met de omgeving heel belangrijk, en daarin zou het waterschap ook meer ‘ naar buiten’ kunnen .

Voor het overige benadrukte Marion Wichard dat het gaat om een proefperiode, waarin het AB ook met elkaar moet zoeken naar een model dat recht doet aan de ambities van het waterschap, met niet alleen aan het einde een evaluatie, maar ook tussentijdse monitoring.

Meer AB-vergaderingen

Hoewel Water Natuurlijk geen moeite heeft met een aantal van zes AB-vergaderingen per jaar, heeft de fractie toch het voorstel van de VVD ondersteund voor méér formele AB-vergaderingen. Marion Wichard had voorgesteld om desgewenst tijd voor een extra AB te reserveren op de momenten waarop al een themabijeenkomst is gepland. Als het uit oogpunt van een efficiënt besluitvormingsproces nodig is, kan zo’n vergadering worden ingepland. Met het op voorhand al vastleggen van (veel) meer vergaderingen is Water Natuurlijk echter wel akkoord gegaan, op voorwaarde dat er niet vergaderd wordt “omdat er nu eenmaal een vergadering is ingepland”, maar alleen als het echt nodig is voor de voortgang.

Snel aan de slag

Het voorstel om de proefperiode te verlengen tot een jaar, kon op algemene instemming rekenen. Wel moet het DB snel aan het werk worden gezet: er zijn grote ambities neergelegd in het coalitieakkoord, maar een groot deel ervan moet nog wel worden uitgewerkt. Daarom wordt op initiatief van Water Natuurlijk op heel korte termijn een vergadering voor alle fractievoorzitters te plannen, zodat er zo snel mogelijk een aantal praktische afspraken gemaakt kan worden.

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Lisa de Groot
Gast
Lisa de Groot
25 februari 2016 09:43

Goed gedaan! Kantje boord, met 15 stemmen voor. Fijn dat het zo gelukt is en ik hoop dat de tegenstemmers gaan ervaren dat dit model bijdraagt aan een democratischer voorbereiding en besluitvorming.