Betere visveiligheid bij gemaal Nieuwebrugsluis dankzij Water Natuurlijk

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Duurzaamheid, biodiversiteit en visveiligheid waren niet meegenomen in de plannen voor renovatie van het gemaal Nieuwebrugsluis dat 30 januari op de agenda van het Algemeen Bestuur stond. Dankzij de inbreng van Matthijs Jansen van Water Natuurlijk heeft het Dagelijks Bestuur toegezegd dit gemaal visveilig te maken volgens de best beschikbare techniek.

Het voorstel ‘kredietaanvraag instandhoudingsopgave gemaal en stuw Nieuwebrugsluis’ stond aanvankelijk geagendeerd als hamerstuk. Het voorstel: een krediet van €3,24 miljoen voor de renovatie van het gemaal. Het complex Nieuwebrugsluis ligt in de Hoogeveense Vaart is, een zgn. KRW-waterlichaam. In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is vastgesteld dat ook de visstand in KRW-waterlichamen in een zo goed mogelijke conditie moeten worden gebracht. Van gemalen is bekend dat deze vrijwel zonder uitzondering schade toebrengen aan vissen. Daarom wil Water Natuurlijk dat bij renovaties gebruik gemaakt wordt van visveilige technieken.

Duurzaamheid, biodiversiteit en visveiligheid ontbreken

Water Natuurlijk wilde graag weten op welke manier in de renovatieplannen voor Nieuwebrugsluis invulling was gegeven aan het biodiversiteits- en duurzaamheidsbeleid van het waterschap. Al in de week vóór de bestuursvergadering stelde Water Natuurlijk schriftelijke vragen: het was onduidelijk of in de onderhoudsplannen voor het gemaal rekening was gehouden met het visveilig maken ervan. Ook gaf het voorstel onvoldoende duidelijkheid over de betrokkenheid van provincie Drenthe bij het aangepaste sluisbeheer*.
De dag vóór de vergadering bleek uit de schriftelijke beantwoording dat duurzaamheid, biodiversiteit en visveiligheid van de renovatie van het gemaal niet was meegenomen in de scope van de opdracht. Alle reden dus om het Dagelijks Bestuur te vragen om een verklaring. Op verzoek van de fractie werd het voorstel daarom alsnog een bespreekstuk, zodat de inhoud van het voorstel besproken kon worden en er vragen gesteld konden worden.

Mondeling toezegging

Het mooie resultaat van het wél spreken van dit hamerstuk is dat het DB alsnog heeft toegezegd het gemaal in het complex Nieuwebrugsluis visveilig te maken volgens de best beschikbare techniek. Ook zegde het DB toe in het eerstvolgende bestuurlijke overleg met provincie Drenthe expliciet aandacht te vragen voor de rol van de provincie bij het vispasseerbaar maken van het sluiscomplex door middel van aangepast sluisbeheer.
Met die toezeggingen kon Matthijs Jansen namens Water Natuurlijk instemmen met het kredietvoorstel.

 

Wat is aangepast sluisbeheer?
Waterbeheerders moeten voor 2027 diverse maatregelen hebben genomen om de ecologische waterkwaliteit in het oppervlaktewater te verbeteren. De maatregelen richten zich op verschillende kwaliteitselementen zoals chemische waterkwaliteit, planten en ook vissen.
Voor vissen geldt vooral dat er inrichtingsmaatregelen nodig zijn. Denk hierbij aan voldoende waterplanten, en afwisseling hierin voor de verschillende levensfases van vissen. Maar ook de bereikbaarheid van al deze verschillende leefgebieden is enorm belangrijk. Vergelijk het met het verbouwen van je huis: wanneer je je keuken verbouwt, heb je ook een deur nodig om in je keuken te kunnen komen. Zonder deze deur is het zelfs zinloos om iets aan je huis te veranderen. Voor gemaalcomplex Nieuwebrugsluis geldt dat de scheepssluis wordt ingezet om ook vissen heen en weer te laten zwemmen. Deze techniek wordt ook aangepast sluisbeheer genoemd. Voor dit beheer is de provincie verantwoordelijk.