Complimenten voor Waterbeheerplan, maar ook punten van zorg

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Als vervolg op de Watervisie heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 20 april het ontwerp-Waterbeheerprogramma (WBP) vastgesteld. Ook Water Natuurlijk steunde het voorstel: fractievoorzitter Obe Brandsma sprak zijn complimenten uit over het gedegen en heldere plan, maar vroeg ook aandacht voor een aantal zorgpunten.

Met dit WBP 2022-2027 worden de ambities, doelen en uit te voeren maatregelen voor de komende jaren in beeld gebracht, en heeft de Watervisie handen en voeten gekregen. Hiermee komt helder in beeld welke doelen het waterschap nastreeft voor schoon water, voldoende water op de goede plek en waterveiligheid. En hoe het waterschap, samen met betrokken partijen en inwoners haar ambities wil realiseren. Obe Brandsma was enthousiast over het plan, maar vroeg ook aandacht voor een aantal zorgpunten.

Hoger waterpeil voor veenweide

In het veenweidegebied staat het peilbeheer, door inklinking, bodemdaling en CO2-uitstoot onder druk. Het volgen van de daling van het maaiveld is hier niet langer vol te houden. We zullen samen met alle betrokken partijen moeten werken aan gebiedsgerichte duurzame toekomstgerichte oplossingen. Daarbij zullen we rekening moeten houden met hogere waterpeilen. Het komend jaar zal het Rijk de kaders voor de veenweidegebieden vaststellen.

Water langer vasthouden

De klimaatverandering leidt tot langere periodes van droogte, maar ook tot heftiger buien. Dit vraagt een ander omgang met water. Bij droogte is het waterschap sterk gericht op wateraanvoer vanuit vooral het IJsselmeer en de IJssel. Daardoor kan het waterschap bij droogte in een groot deel van het waterschapsgebied de sloten op peil houden. De druk op IJsselmeerwater neemt sterk toe. Het is zeer de vraag of de huidige ruimte voor aanvoer uit IJsselmeer in de toekomst blijft. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap zich minder moet richten op snelle waterafvoer. Door het water langer in het eigen systeem vast te houden met meer ruimte voor water, maar ook hogere peilen, kunnen we inspelen op tijden van droogte.
Dit is niet alleen een taak van het waterschap. Door te zorgen voor een hoger organisch stofgehalte in de bodem kunnen agrariërs ook zelf meer water vasthouden in de bodem en verdroging beperken. Met het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer kan deze aanpak worden gestimuleerd.

Ruimer omgaan met risiconormen

Voor reguliere wateroverlast hanteert het waterschap risiconormen voor hoe vaak wateroverlast mag voorkomen. Daar blijft het waterschap nu ruim binnen. Bij het inspelen op periodes van droogte  zullen we meer water in het systeem moeten vasthouden. Daarbij zal het risico op wateroverlast bij heftige buien toenemen.

Betere afstemming bij grondwater

Grondwater is een belangrijk onderdeel van het watersysteem. De afstemming tussen partijen hoe hiermee om te gaan is nu onvoldoende. In het Regionaal Bestuurlijk Overleg wordt gezocht naar betere afstemming en wordt gewerkt aan een Grondwateragenda. Obe Brandsma vroeg naar de stand van zaken en of er al zicht was op de opgaven voor 2030. Portefeuillehouder Hans Pereboom gaf aan dat de uitgangspunten op korte termijn aan het AB worden voorgelegd.

Waterkwaliteit blijvend zorgpunt

Met de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit. Obe Brandsma sprak zijn zorg uit over recente publicaties, waaruit blijkt dat Nederland met de realisatie van de doelen van de KRW in de EU onderaan staat als slechtste jongetje/meisje van de klas. We zijn als waterschappen gefocust op uitvoering van de afgesproken maatregelen voor 2027 en deze zijn onderdeel van het WBP. Water Natuurlijk is bezorgd dat ook met de uitvoering van de maatregelen, de kwaliteitsdoelen voor 2027 niet worden gehaald. Water Natuurlijk vindt een evaluatie van kwaliteitsdoelen in 2027 veel te laat.
Portefeuillehouder Hans Pereboom was optimistischer over het halen van de doelen. Ten opzichte van andere waterschappen staan wij er beter voor. Obe Brandsma gaf echter aan dat als de hele klas blijft zitten en je daarvan één van de beteren bent, je nog steeds niet aan het doel beantwoordt.

Inwoners betrekken voor meer draagvlak

Water Natuurlijk vindt dat het waterschap met het betrekken van partijen en inwoners bij projecten aan de voorkant, goed op weg is. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dit bij de uitvoering van het WBP vast te houden en uit te bouwen. Dit zal draagvlak en betrokkenheid bij de  uitvoering vergroten.
Ook op het Waterbeheerplan zelf kunnen belanghebbenden reageren: het ontwerp-Waterbeheerprogamma wordt vanaf 17 mei 2021 zes weken ter visie gelegd. Met ieders reacties kan het WBP nog verder worden versterkt.

Lees voor meer informatie het bericht op wdodelta.nl