veenweide

Gebiedsproces Noordwest Overijssel

Vijf aandachtspunten voor gebiedsgerichte aanpak Noordwest-Overijssel

In Noordwest-Overijssel wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak voor het tegengaan van bodemdaling en CO2-reductie in het veenweidegebied. Ook moet de stikstofdepositie worden teruggedrongen. Het Algemeen Bestuur werd gevraagd aandachtspunten mee te geven voor het vervolg. Water Natuurlijk sprak zijn zorg uit over de complexiteit van het startdocument en legt accent op vijf aandachtspunten.

Complimenten voor Waterbeheerplan, maar ook punten van zorg

Als vervolg op de Watervisie heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 20 april het ontwerp-Waterbeheerprogramma (WBP) vastgesteld. Ook Water Natuurlijk steunde het voorstel: fractievoorzitter Obe Brandsma sprak zijn complimenten uit over het gedegen en heldere plan, maar vroeg ook aandacht voor een aantal zorgpunten.

De Watervisie 2030 is opgesteld in samenspraak met een groot aantal partners in het gebied.

Water Natuurlijk scherpt Watervisie aan

Waar staat het waterschap voor? Welke strategische keuzes worden gemaakt en met welke ambitie? De Watervisie: “Meer dan water” geeft aan welke koers het waterschap wil volgen tot 2030. Namens Water Natuurlijk bracht Obe Brandsma nog enkele aanscherpingen aan en stemde in de Algemeen Bestuursvergadering van 26 mei 2020 in met de Watervisie.

Nieuwe versie bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

Nederland zakt al 1000 jaar door menselijke activiteiten en zal de komende decennia blijven zakken als er geen maatregelen worden genomen. Nieuwe kaarten van Deltares zijn nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker; ze laten goed zien hoeveel daling er in een gebied tot 2050 optreedt als er geen beperkende maatregelen worden getroffen.

Bossen en bodems stoten meer CO2 uit dan ze vastleggen

Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Zo wordt 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd. Door voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw, stoten deze gebieden echter jaarlijks bijna 7 megaton CO2, vrijwel het dubbele, uit.