Dijkversterking Stadsdijken Zwolle: groene inpassing met betrokkenheid bewoners

De stadsdijkwandeling in Zwolle leidt langs de boom die mogelijk moet wijken in verband met de veiligheid van de dijken.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Ruim 7.5 km van de Stadsdijken Zwolle voldoet niet aan de veiligheidseisen die vanaf dit jaar van kracht zijn. Om de dijken aan de normen te laten voldoen waren twee alternatieven in beeld: dijkversterking of werken met een kering. Het onderwerp stond 26 september op de agenda van het Algemeen Bestuur.

Water Natuurlijk heeft in die vergadering ingestemd met de dijkversterking, waarbij zij inzet op een groene inpassing en nauwe betrokkenheid van de naaste bewoners bij het vervolgtraject.

Landschappelijke inpassing

De dijkversterking Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat voor de helft gefinancierd wordt door de waterschappen en voor de helft door het Rijk. De kosten voor projecten van het HWBP komen voor 10 procent voor rekening van het betrokken waterschap. Voor Stadsdijken Zwolle zijn twee varianten uitgewerkt: de dijkversterking met kosten van 93 miljoen euro en de aanleg van een kering, die 45 miljoen euro duurder is.  De extra kosten voor de duurdere variant zouden in dit geval voor rekening komen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk ingestemd met de variant dijkversterking. Daarbij zet Water Natuurlijk in op een goede landschappelijke inpassing, inzaai van de dijktaluds met een bloemrijk gebiedseigen mengsel en behoud van wandelpaadjes. Dat moet gebeuren in nauw overleg met de plaatselijke bewoners.
De twee insprekers, namens Bewonersgroep Dijkalternatief en Stichting Zwolle Groenstad, hadden een voorkeur voor de keringsvariant, maar hadden begrip voor het kostenaspect. Zij zetten in op het behoud van het karakter van het gebied, de aanwezige natuurwaarden, de wandelpaadjes en meepraten bij het vervolgtraject.

Relatie Waterrobuust Zwolle

Obe Brandsma heeft gevraagd naar de relatie met de plannen voor een Waterrobuust Zwolle en het Sallandse achterland, en in hoeverre nu geen besluit wordt genomen waar wij later spijt van zouden kunnen krijgen. Portefeuillehouder Hans de Jong benadrukte dat er zeker een relatie is, maar dat de kans dat wij nu maatregelen nemen, waar wij later op terug zouden moeten komen nihil is.
Gezien de hoge kosten van het project heeft Water Natuurlijk ook extra aandacht gevraagd voor het goed indekken van de financiële risico’s.

 

Met ingang van september 2017 worden de vergaderingen van Waterschap Drents Overijsselse Delta rechtstreeks via internet uitgezonden. De opnamen zijn naderhand terug te vinden op de site van het waterschap. Per agendapunt kunnen de fragmenten worden teruggekeken.