Extra aandacht voor groene en duurzame thema’s

biodiversiteit
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk vraagt extra aandacht voor groene en duurzame thema’s bij begroting 2020: extra aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit, meer ruimte voor biodiversiteit en een integrale, toekomstbestendige aanpak van de klimaatopgave zijn voor Water Natuurlijk de hoofdpunten voor 2020.

Fractievoorzitter Obe Brandsma lichtte dit nader toe bij de behandeling van de begroting voor 2020 in het Algemeen Bestuur van 19 november en stemde namens Water Natuurlijk in met de begroting voor 2020.

Met Watervisie naar een toekomstbestendig waterschap

Als waterschap werken we samen met andere partijen en onze inwoners aan een Watervisie als beleidslijn voor de toekomst. Opgaven worden complexer. Water Natuurlijk vindt dat wij als waterschap bij de uitvoering van de klimaatopgave een van de voortouwnemers moeten zijn.

Inspelen op de klimaatverandering

We hebben in ons waterschap al een flinke slag gemaakt om meer ruimte te maken in het watersysteem voor opvang van extreme buien. Maar in steden moet samen met gemeenten meer ruimte worden gemaakt voor water en het voorkomen van overstorten van ongezuiverd afvalwater. Water Natuurlijk pleit er voor dat samen met gemeenten ook hier de klimaatopgaven worden gerealiseerd.

Meer ruimte voor biodiversiteit en het sluiten van kringlopen

Bij het inrichten, beheren en onderhouden van watergangen wordt gezocht naar duurzame oplossingen, zoals herstel van beken en aanleg van natuurvriendelijke oevers. Maar er is nog te weinig aandacht voor biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Water Natuurlijk vindt dat we met  boeren afspraken moeten maken om het maaisel van watergangen en schouwpaden lokaal te verwerken op akkers als organische bemesting en bodemverbeteraar. Het afvoeren van maaisel biedt kansen voor ontwikkeling van bloemrijke linten langs watergangen en op schouwpaden en meer biodiversiteit. Water Natuurlijk vindt dat dit  integraal moet worden betrokken bij de nieuwe aanpak van de waterschapszorg.

Verbetering waterkwaliteit moet tandje bij

Om de waterkwaliteit te verbeteren is de Kaderrichtlijn water (KRW) opgesteld en worden maatregelen uitgevoerd. Landelijk lopen we achter bij de doelen. Water Natuurlijk vraagt om een krachtige inzet om de doelen voor 2027 te halen en bedreigingen (nutriënten, zware metalen, bestrijdingsmiddelen, PAKs en opkomende stoffen) het hoofd te bieden. Niet alleen door de inzet van het waterschap,  maar ook door inzet van partners. Zo kan het Deltaprogramma agrarisch waterbeheer (DAW) een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zal niet alleen naar de KRW-waterlichamen moeten worden gekeken maar breder naar het watersysteem om te zorgen voor een goede waterkwaliteit in ons waterschap.

Na onderzoek herijking beleid waterzuivering

Water Natuurlijk vraagt extra aandacht voor mogelijkheden voor het verwijderen van microverontreinigingen zoals medicijnresten en het terugwinnen van grondstoffen met ruimte voor innovatie. Portefeuillehouder Marion Wichard gaf aan dat als de uitkomsten uit onderzoek bekend zijn, het beleid hiervoor in 2020 zal worden herijkt.

Kansen voor Blauwe diensten

In omliggende waterschappen zoals b.v. Vechtstromen is veel meer aandacht voor Blauwe diensten, waarbij agrarische collectieven beheerafspraken maken met agrariërs voor het niet bemesten van  randen langs watergangen en het verbeteren van de bodem om water beter vast te houden. Water Natuurlijk vraagt om hier ook in ons waterschap samen met agrarische collectieven op in te zetten.

Veenweidevisie

Water Natuurlijk wil voortvarend aan de slag om samen met het gebied, betrokken partijen en bewoners tot oplossingen te komen. Dit vraagt een actieve rol van het waterschap. 

Zorgen over voortgang Water-Op-Maat-programma

Veel maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit en de waterhuishouding worden integraal opgepakt en gebiedsgericht uitgevoerd met het Water-Op-Maat-programma. Dit programma loopt achter op schema, deels veroorzaakt door de problemen met stikstof en PFAS. Water Natuurlijk vindt dat de inzet moet zijn dat de achterstand de komende jaren weer wordt ingelopen

Kans verbreding Hoogwaterbeschermingsprogramma

Voor het HWBP loopt in 2020 de verkenning voor het project Vecht-Dalfsen Zwolle. In juli 2019 is het Rijk gestart met het programma Integraal Riviermanagement, met een bredere benadering van de waterveiligheid, waaronder rivierverruiming. Obe Brandsma vroeg welke kansen dit biedt voor meer integrale oplossingen voor de Vecht. Portefeuillehouder Breun Breunisse bevestigde de mogelijkheden, maar gaf aan dat het programma eerst nog verdere uitwerking vraagt.

Duurzaam waterschap

Water Natuurlijk wil de kansen voor het duurzaam opwekken van energie met zon en wind oppakken en uitvoeren om daarmee in 2025 als waterschap energieneutraal te zijn. Portefeuillehouder Marion Wichard gaf aan dat we op koers liggen, maar sprak haar zorg uit over de beperkingen voor het kunnen terug
leveren van stroom aan het net.

Instemming met begroting en meerjarenraming

Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk ingestemd met de begroting en de inzet van de egalisatiereserve om daarmee de kostenstijging te beperken en de tarieven af te vlakken.