Extra krediet voor Stadsdijken Zwolle

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De aanpassing van de stadsdijken in Zwolle is een miljoenenproject dat het waterschap uitvoert. De financiering komt deels uit het Hoogwaterbeschermingprogramma ( HWBP) en deels uit de eigen middelen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Medio 2020 bleek er verschil van inzicht te zijn over de exacte hoogte van de HWBP-bijdrage. Daarover is nu een compromis bereikt waar ook Water Natuurlijk zich in kan vinden.

Medio 2020 is het Algemeen Bestuur bijgepraat over het verschil van inzicht tussen de programmadirectie van het HWBP en Waterschap DODelta. Het betrof de planuitwerking rondom het HWBP-project Stadsdijken Zwolle. In de AB-vergadering van 20 april 2021 lag een voorstel voor om op basis van de verkregen subsidiebeschikking HWBP de planuitwerking voor dit omvangrijke en complexe project te vervolgen, en het reeds beschikbaar gestelde bedrag (voorfinanciering) van 20,2 miljoen te verhogen naar 27.7 miljoen euro.

Vertrouwen hersteld

Water Natuurlijk concludeerde dat met dit voorstel de afgelopen zomer geschetste problemen achter ons lagen, en dat de samenwerking tussen partijen weer op orde is. Woordvoerder Wim Konter ging er van uit dat beide partijen de leermomenten meenemen in het vervolg van dit complexe project en elkaar in de toekomst op de juiste momenten weten te vinden om nader af te stemmen. Wel vond hij het belangrijk te horen of het vertrouwen in het functioneren tussen beide partijen hiermee is hersteld. En of de planning in het voorstel nog realistisch is.
Portefeuillehouder Breunissen beaamde volmondig dat het vertrouwen tussen partijen weer volledig hersteld is. Daarbij maakte hij wel de opmerking dat de planning enige vertraging heeft opgelopen door de Coronacrises. Deze antwoorden waren voor Water Natuurlijk voldoende aanleiding om in te stemmen met dit voorstel.

Extra krediet voor conditionerende werkzaamheden

In dezelfde vergadering werd een krediet van 21 miljoen euro gevraagd om de zgn. conditionerende werkzaamheden zoveel mogelijk al in de planuitwerkingsfase uit voeren: het verleggen van kabels en leidingen, kleine bodemsaneringen, archeologische maatregelen en het ruimen van niet-gesprongen explosieven. Fractielid Wim Konter constateerde namens Water Natuurlijk dat het nu al oppakken van deze werkzaamheden zal resulteren in een (kosten)efficiëntere realisatiefase. Normaliter worden deze kosten opgenomen in realisatiekrediet, maar voor dit complexe project wordt het twee-fasensysteem gehanteerd, wat moet leiden tot een grote risicoreductie tijdens de uitvoeringsfase.

Risico’s beperkt

Voorwaarde voor instemming van Water Natuurlijk was dat deze kosten worden meegenomen in de HWBP-subsidieaanvraag voor de realisatiefase, en dus onderdeel zijn van het totale, eind 2021 nog aan te vragen realisatiekrediet. Daarnaast wilde Wim Konter van portefeuillehouder Breun Breunissen horen of er financiële risico’s zijn nu nog niet alle plannen definitief vergund zijn. Bestaat het risico dat bijvoorbeeld kabels en leidingen opnieuw moeten worden verlegd? Nadat portefeuillehouder Breunissen aangaf dat alleen die maatregelen die echt vast lagen, in deze conditionerende fase worden opgepakt, kon Water Natuurlijk instemmen met dit voorstel.