Flinke stappen op weg naar duurzaamheid en energieneutraliteit

Innovaties en investeren in zonne-energie leveren geld op.
Investeren in zonne-energie levert geld op.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk heeft zich vanaf de start van waterschap Drents Overijsselse Delta bijzonder hard gemaakt voor duurzaamheid, energie en klimaat. In januari 2017 zorgde een amendement van Water Natuurlijk ervoor dat het algemeen bestuur de ambitie uitsprak om in 2025 energieneutraal te zijn. Het “drammen over het klimaat” begint geleidelijk succes op te leveren.

Zo kwam het dat op 28 februari de laatste AB-vergadering vóór de verkiezingen voor een belangrijk deel in het teken van duurzaamheid stond. Er werden drie flinke stappen in de goede richting gezet.

Biodiesel

Er lag een voorstel voor de aanbesteding van motorbrandstoffen. Het Dagelijks Bestuur stelde voor om over te stappen van gewone diesel naar “Hydro treated Vegetable Oil-brandstof”, afgekort HVO. Het wordt gewonnen uit biomassa. Het is wel duurder, 100.000 euro per jaar. Maar daar tegenover staat een CO2-reductie van tenminste 89 procent ten opzichte van de gewone diesel, het totale CO2-gebruik van het waterschap neemt hierdoor met 7 procent af. En het is nog een stuk schoner ook, er worden veel minder schadelijke deeltjes, fijnstof, stikstof en zwavel uitgestoten. Logisch dus dat de fractie van Water Natuurlijk er van harte mee instemde. En dat deden alle fracties.

Zonnepanelen

Ook het voorstel om op acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zonnepanelen te leggen werd door Water Natuurlijk van harte gesteund. Als straks de rwzi’s in Smilde, Beilen, Vollenhove, Hessenpoort, Spoolde, Genemuiden, Kampen en Meppel voorzien zijn van zonnepanelen is 14 procent van de totale energiebehoefte van het waterschap gedekt, en zijn we goed op weg naar de doelstelling “energieneutraal in 2025”. Aardige bijkomstigheid is dat er een jaarlijks financieel voordeel ontstaat van (zonder subsidie van het rijk) 34.000 euro tot (als er wél subsidie komt) 133.000 euro. Voor het maken van plannen voor de volgende groep rwzi’s werd ook gelijk geld uitgetrokken. Voor deze voorstellen was er ook steun van alle fracties. Discussie ontstond er alleen over de inzet van personeel voor alle nieuwe taken op het gebied van het energiebeheer. Water Natuurlijk-woordvoerder Piet de Noord liet die uitwerking graag over aan het Dagelijks Bestuur, voor hem telde de hoofdlijn: het waterschap gaat zo goed op weg naar energieneutraal in 2025.

Windenergie

Alle goede dingen komen in drieën. Het laatste voorstel in deze rij was het oprichten van de BV Wij Windenergie Staphorst. Het waterschap richt samen met de lokale coöperatie Wij Duurzaam Staphorst een BV op om de verdere ontwikkeling (zoals vergunningen en subsidie aanvragen, aanbesteding en exploitatie) van een windpark ter hand te nemen. Water Natuurlijk woordvoeder Obe Brandsma verwelkomde het voorstel. Hij memoreerde nog eens dat het bouwen van windmolens meer tegenstanders kent dan het aanbrengen van zonnepanelen. Maar, zo stelde nog maar eens namens de fractie, zonder windenergie zal het niet lukken om de ambitie “energieneutraal in 2025” waar te maken. En het bereiken van die ambitie is voor Water Natuurlijk doorslaggevend.