Stevige ambities bij duurzaamheidsbeleid

People, Planet, Prosperity
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 31 januari het beleidskader duurzaamheid DuurzaamDOEN vastgesteld. Op het punt van energieneutraliteit mocht het wel een tikje ambitieuzer, vond Water Natuurlijk, maar over het geheel genomen is de fractie heel tevreden met het voorstel.

De focus van DuurzaamDOEN ligt op duurzame energieopwekking en de circulaire economie, maar daarnaast is ook ‘sociale duurzaamheid’ onderdeel van het plan. Dat betekent bijvoorbeeld dat het waterschap formatieruimte creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Water Natuurlijk is daar blij mee: de fractie ziet dat als de vierde P in het zgn. triple P-model: naast people, planet en prosperity is dat de P van Place, die staat voor een duurzame verbinding met de omgeving, iets waar het waterschap al sterk op inzet.

DuurzaamDENKEN

Het stuk laat ook goed zien dat duurzaamheid geen ‘kunstje’ is, maar dat het in allerlei facetten van het waterschapswerk terugkomt, en dus dat het geïnternaliseerd moet worden: DuurzaamDOEN begint tenslotte met DuurzaamDENKEN. Water Natuurlijk juicht dus toe dat ‘duurzaamheid als business as usual’ wordt beschouwd als zwaarwegend criterium in álle activiteiten van het waterschap. Alleen zo kan duurzaamheid binnen de organisatie worden verankerd.

Energieneutraliteit

Bij het onderdeel energie was het voorstel om WDODelta energieneutraal te laten zijn in 2030. Een doelstelling die volgens een meerderheid van het Algemeen Bestuur wel wat ambitieuzer zou mogen: het amendement van Water Natuurlijk om te streven naar realisatie in 2025 werd aangenomen. Of dat helemaal haalbaar is, zal moeten blijken, maar zeker bij energie geldt “Groen is poen”: investeringen verdienen zich relatief snel terug.
Los van de financiële kant stelde fractievoorzitter Marion Wichard dat het waterschap bij uitstek een organisatie is die met de effecten van klimaatverandering te maken heeft. Daarom zou het waterschap ook een voorbeeldrol moeten spelen en de ambities ook zichtbaar in de regio uitdragen.

Fosfaatterugwinning

Al meerdere jaren pleit de Water Natuurlijk-fractie voor terugwinning van fosfaat: een grondstof die uiterst belangrijk is bij de voedselproductie, maar die nu verdwijnt bij de waterzuivering. De winning van fosfaat is eindig, en landen als China en de VS houden deze delfstof voor eigen gebruik. Het amendement van de fractie Gebouwd –de vertegenwoordigers van de bedrijven- om de ambitie voor fosfaatterugwinning aan te scherpen werd dan ook door Water Natuurlijk gesteund. Dit amendement haalde het helaas niet.

Verdere (ook financiële) uitwerking komt nog

De kadernota geeft de ambities aan, maar op veel terreinen moet er nog het nodige worden uitgewerkt. Veel van de plannen, en zeker de ‘quick wins’, komen medio dit jaar terug in het AB voor besluitvorming. Daarbij zullen ook de financiële plaatjes geleverd worden. Een amendement van de VVD om primair te kijken naar business cases die binnen tien jaar kunnen worden terugverdiend, kon ook rekenen op de steun van Water Natuurlijk.
Water Natuurlijk rekent wel op benchmarken van de activiteiten: alle waterschappen zijn bezig met het thema duurzaamheid, en door onderling de effecten van allerlei projecten te vergelijken zijn er ook weer mogelijkheden om van elkaar te leren. Het tegengaan van de effecten van klimaatverandering is tenslotte een gezamenlijke opgave.