Hogere eisen dijken Zwolle: meer kosten, nieuwe kansen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Zwolle is in de verdere toekomst onvoldoende beveiligd tegen hoog water. Verbetering is ingewikkeld en kost veel geld. Maar volgens Water Natuurlijk liggen er nu ook nieuwe kansen om er samen met inwoners, bedrijven en gemeenten iets moois van te maken.


Volgens de huidige normen voldoen de waterkeringen (dijken en sluizen) niet helemaal. In 2013 stelde Waterschap Groot Salland dan ook een plan van aanpak op om de dijken te verbeteren. Ingewikkeld leek het allemaal niet te worden: het ging voor een groot deel van de dijken om een grasmat die niet stevig genoeg was, en op andere plekken bleek de dijk enkele centimeters te laag. Maar inzichten veranderden en normen worden bijgesteld. Volgens de nieuwe normen, die in 2017 van kracht worden, voldoen grote delen van de dijken en andere keringen niet. Er moet nu veel meer verbeterd worden. Dat is ingewikkeld en kost veel geld. Maar volgens Water Natuurlijk liggen er nu ook nieuwe kansen om samen met inwoners, bedrijven en gemeenten er iets moois van te maken.

Miljoenen voor verbetering dijken

Zwolle is een de projecten die hoog op de agenda staan van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het gaat om de oevers van het IJsselkanaal (vanaf de Spooldersluis) in het zuiden en van het Zwarte Water, tot aan de monding van de Vecht in het noorden. En de versterking moet aan de stadskant plaatsvinden. Een afwisselend traject: langs industrieterreinen, woonwijken en natuurgebied, dat onderdeel is van het Nationaal Landschap IJsseldelta. In het stedelijk gebied liggen kabels en leidingen langs het water, en het gebied wordt doorkruist door wegen (zoals de A28) en de spoorweg naar Kampen. Geen wonder dat het opstellen van een plan van aanpak 6,6 miljoen gaat kosten, bijna het dubbele van wat in 2013 nog werd gedacht. De uitvoering zal te zijn er tijd tientallen miljoenen kosten. Gelukkig wordt het grootste deel daarvan betaald uit een gezamenlijke pot van het Rijk en de gezamenlijke waterschappen, maar 10% komt straks voor rekening van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kllimaat en duurzaamheid

Fractielid Piet de Noord was er groot voorstander van om nu alvast met de nieuwe normen rekening te houden, en niet te wachten tot 2017. Hij vroeg namens Water Natuurlijk goed de risico’s van dit mega-project in kaart te brengen. Maar hij wees er toch vooral op dat er hier kansen liggen om er samen wat moois van te maken. “Betrek vooral de bedrijven en bewoners bij de plannenmakerij. Kijk hoe je slimme combinaties van voorzieningen kunt maken, en hoe je kunt inspelen op de ambities van Zwolle op het terrein van klimaat en duurzaamheid.” was zijn boodschap. “De Klimaat Actieve Stad is een belangrijk thema in het nieuwe bestuursprogramma, dit project biedt mogelijkheden daar vorm aan te geven.”.