Geen grap: nieuwe ‘waterregels’ ingegaan

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Per 1 april is de nieuwe Keur van Waterschap Groot Salland ingegaan: de ‘waterregels’ die het waterschap nodig heeft om de taken goed te kunnen uitvoeren.

Eigenaaren van een woning, bedrijf of perceel grond aan een dijk of aan het water zijn verplicht zich aan de Keur te houden: een verordening met regels voor waterkeringen (dijken en kaden, muren), watergangen (kanalen, rivieren, sloten en beken), andere waterstaatswerken (duikers, stuwen, sluizen en gemalen), en grondwateronttrekkingen of infiltratie.

De Keur bevat algemene regels van wat wel en niet mag, en voor welke activiteiten een watervergunning moet worden aangevraagd. Wie de regels van de Keur niet naleeft, is in overtreding, en het waterschap kan dan maatregelen nemen, bijvoorbeeld het op kosten van de overtreder herstellen van schade.

Uitgebreide informatie over de Keur en allerlei achterliggende documenten is te vinden op de site van Waterschap Groot Salland.