Magere visie op de sturende functie van water

Koeien in overstroomd gebied.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk is in de AB vergadering van 16 april akkoord gegaan met het vaststellen van het postition paper water en bodem sturend. Door middel van meerdere thema-avonden (deltabijeenkomsten) waar we ons input hebben geleverd, heeft de portefeuillehouder hier een beknopt document van gefabriceerd.

Helaas is een aantal voor ons belangrijke punten gesneuveld, en missen we bovendien een aantal belangrijke structurerende keuzes die wel in de Kamerbrief van water en bodem sturend zijn benoemd, maar niet terug komen in het position paper. Klimaatverandering heeft nu, en gaat in de toekomst nog meer, een grote impact zijn op onze samenleving. Water Natuurlijk vindt dan ook dat we direct tot actie moeten overgaan, conform de Kamerbrief water en bodem sturend, waar voldoende water en ruimte voor water belangrijke peilers zijn.

Pro-actieve communicatie

In het paper staat benoemd dat we de buitenwereld in beweging willen brengen en functioneren als een verbindende kennisautoriteit. Wij van Water Natuurlijk vinden dat het goed zou zijn om op niet op een negatieve manier te gaan toetsen, zoals het nu in het stuk staat, maar partners in het gebied actief te gaan informeren en enthousiasmeren over het belang van water en bodem sturend. Daarom hebben we de portefeuillehouder opgeroepen om in actie te komen, om pro-actief langs te gaan bij de gemeenten in ons beheergebied, omdat hier nog veel te halen valt.

Vervolg

Ook hebben we aangedrongen om actief te worden meegenomen in de vervolguitwerking voor water en bodem sturend. We missen namelijk nu nog belangrijke punten waarvoor in de kamerbrief water en bodemsturend wel structurerende keuzes worden gemaakt, zoals o.a. voor de laagveengebiedproblematiek, de kansen op de hoge zandgronden en het belang van een schone en gezonde bodem en grondwater.

Amendementen

Tijdens de bestuursvergadering zijn twee amendementen ingebracht. Een amendement ging over het weghalen van het voorgestelde tijdspad, waar wij voor zijn, maar hierin sneuvelde het woord ‘klimaatverandering’ ten opzichte van de initiële verwoording. Daarover vielen wij dan ook. Het tweede amendement bevatte een toevoeging dat een verandering van grondgebruik niet mag leiden tot verslechtering van o.a. de voedselzekerheid. Hier hebben wij op aangegeven dat wij als waterschap helemaal niet gaan over de voedselzekerheid.
Beide amendementen zijn overgenomen door het DB, waardoor er niet over gestemd is.

Conclusie

Water Natuurlijk is blij met de lijn van het position paper, alleen vinden we het een afgezwakte versie van wat het had kunnen zijn. We vinden het dan ook jammer dat een deel van onze inbreng is gesneuveld en niet het eindproduct gehaald heeft en dat we nu voor een voldongen feit stonden.