Minder vissterfte door inzet amfibische maaiboot

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 december ging Water Natuurlijk akkoord met de overname van het beheer en onderhoud van het stedelijk water in de woonwijk Kloosterveen in Assen. Blij was de fractie vooral met de aanschaf van een amfibische maaiboot: die leidt tot lagere kosten, ecologische voordelen én minder vissterfte.

In de Waterwet (2009) is vastgelegd dat het waterschap verantwoordelijk is voor het watersysteembeheer in stedelijk gebied. In de loop van de tijd zijn de meeste stedelijke wateren al in beheer gekomen, nu was de wijk Kloosterveen in Assen aan de beurt. Om tot deze overname te komen is het watersysteem opnieuw beoordeeld aan de hand van de Kadernotitie stedelijk waterbeheer 2021 en de Beleidslijn beheer en onderhoud stedelijk water. Het gevolg hiervan is een nieuwe indeling van de watergangen, waarbij het waterschap vanaf 2023 de A watergangen in onderhoud gaat nemen. Op de vraag hoe ver het nu staat met de resterende overdrachten van het stedelijk waterbeheer, zegde portefeuillehouder Hans Wijnen toe dit uit te zoeken.

Ecologisch voordeel

De waterinfrastructuur in de wijk Kloosterveen is zodanig dat voor de inzet van een traditionele maaiboot een groot aantal kostbare maaibootinlaatplaatsen aangelegd moeten worden. Met de huidige werkwijze van de gemeente, die het onderhoud tot nog toe uitvoert met een amfibische maaiboot, is die aanleg niet nodig. Dat bespaar kosten. Ook zou de inzet van  een amfibische maaiboot ecologische voordelen hebben en leiden tot minder vissterfte.
Ed Piek heef zich namens Water Natuurlijk verdiept in werking van een dergelijke maaiboot in relatie tot de ecologische gevolgen. Volgens experts bij Sportvisserij Nederland zorgt de inzet van een amfibische maaiboot duidelijk tot minder vissterfte. De voortstuwing van een maaiboot met een schroef zorgt voor opwerveling van bagger. Daardoor kan er, zeker op warme dagen, zuurstofloosheid ontstaan, met vissterfte tot gevolg. Door de andere wijze van voortstuwing is het maaien van watergangen met een amfibische maaiboot een stuk visvriendelijker. Ed Piek feliciteerde het Dagelijks Bestuur dan ook met deze keuze en adviseert dit type maaiboot ook in te zetten op andere plaatsen die gevoelig zijn voor vissterfte door opwervelende bagger. Zowel ecologisch als financieel gezien is dit een keuze waar de fractie volledig achterstaat. Water Natuurlijk ging dan ook akkoord met dit voorstel.

Exoten

De overdracht van dit stedelijk waterbeheer is vastgelegd in een convenant. Daarin staat onder andere dat het waterschap verantwoordelijk is voor de bestrijding van invasieve exoten en plaagsoorten. Ed Piek vroeg om een uitleg hoe dit in de praktijk uitwerking krijgt. Hans Pereboom, portefeuillehouder voor dit onderdeel, legde uit dat het waterschap verantwoordelijk is voor de bestrijding en de provincie voor de financiering. De gesprekken hierover lopen nog. Het gaat overigens niet alleen om de feitelijke bestrijding van exoten en plaagsoorten, maar ook voorlichting. Belangrijk is om te voorkómen dat planten en dieren die van nature niet in ons gebied voorkomen, gedumpt worden. Zo kunnen we onze inheemse flora en fauna beter beschermen.