Ontwikkelopgave Natura2000 De Wieden.

Stuw
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de AB-vergadering van 15 december 2020 werd peilbesluit “Drie deelgebieden de Wieden” besproken. Het peilbesluit diende vastgesteld te worden om de bijzondere natuur in het N2000-gebied De Wieden/de Weerribben in stand te houden. Er werd een krediet van 3.500.000 euro gevraag voor de realisatie van de verbreding van het Ettenlandsch kanaal en het op hoogte brengen van de overige keringen.

In 2014 heeft het waterschap het “Akkoord Samen werkt beter” ondertekend. Daarin is afgesproken dat het waterschap, samen met de partners provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen, zich inspant om de hydrologische maatregelen ten behoeve van de N2000-gebieden mede te ontwikkelen.

Nieuwe natuur

Het peilbesluit “Drie deelgebieden de Wieden” regelt, naast het in stand houden van de bijzonder natuur, tevens de doelstelling om nieuwe natuur te ontwikkelen in de deelgebieden Muggenbeet, Verbinding Wieden-Vollenhovermeer en Duinweg Leeuwte. In deze natuurgebieden heeft WDOD de opgave om de peilen op voldoende hoogte te houden bij droogte en om bodemdaling te voorkomen. Om hieraan ook in de toekomst te kunnen voldoen dient het Ettenlansch kanaal te worden verbreed en de “Overige keringen” langs het Ettenlandsch kanaal verhoogd.

Toekomstfit

Water Natuurlijk vindt het voorstel een prachtig voorbeeld van gebiedsgerichte samenwerking om de leefomgeving te verbeteren. Een meekoppelkans, waarbij het waterbeheer voor deze bijzondere natuurgebieden toekomstfit wordt ingericht. Dit is waar Water Natuurlijk voor staat. Wim Konter kon daarom instemmen met het voorstel.