Overeenstemming begroting 2016

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Er is brede overeenstemming over de begroting 2016 van het nieuwe waterschap. Beide Algemeen Besturen, van Waterschap Reest en Wieden en van Waterschap Groot Salland hebben positief geadviseerd. Er wordt 5,8 miljoen euro ingezet vanuit de reserves. Water Natuurlijk wilde nu nog geen besluit over het inzetten van de reserves in de jaren ná 2016, en in beide waterschappen waren de andere fracties het daarmee eens. Dat bleek in de AB-vergadering van 3 november.

Het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta kan aan de slag. Officieel moet de begroting vastgesteld worden op de eerste vergadering van het Aalgemeen Bestuur op 4 januari 2016, maar de algemeen besturen van beide waterschappen hebben er al positief over geadviseerd. Dat betekent dat op 4 januari ook de tarieven voor de belastingen kunnen worden vastgesteld.

‘Beleidsarme’ begroting

De nieuwe begroting bevat nog geen nieuw beleid. Eigenlijk is het een optelsom van de begrotingen van de beide waterschappen. Verder is er rekening gehouden met besparingen vanwege fusie, extra lasten omdat we sommige zaken wat sneller afschrijven, en met een incidentele extra last voor huisvesting. Het nieuwe gebouw wordt verbouwd en kan pas half 2016 in gebruik genomen worden, en dus moeten de andere panden nog even gebruikt worden. In 2016 geven we dan 2,7 miljoen euro méér uit dan zonder fusie, vanaf 2017 gaan we minder uitgeven dan zonder fusie.
Beide waterschappen zouden in 2016 méér hebben moeten uitgeven dan in 2015, vooral door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er moet meer geld naar het versterken van de dijken langs de grote rivieren, en alle waterschappen betalen daaraan mee.

Tariefstijging in 2016 ondanks inzet reserves

Omdat die verhoging, samen met de incidentele extra uitgaven in verband met de fusie, tot flinke tariefstijgingen zouden leiden, is besloten 5,8 miljoen euro uit de reserves te halen. Toch stijgen de tarieven voor vele groepen belastingbetalers, en voor andere dalen ze. Zo gaan de huishoudens in het werkgebied van Groot Salland tot 10 procent méér betalen, in het werkgebied van Reest en Wieden gaan ze er tot 8 procent op vooruit. Dat komt omdat de tarieven nu verschillen; na de fusie worden ze gelijk getrokken. De boeren in het gebied van Reest en Wieden moeten gemiddeld 16,5 procent meer betalen, de boeren in Groot Salland 3,8 procent minder. De eigenaren van natuurterreinen krijgen het echt voor de kiezen, zij gaan bijna 50 procent méér dan in 2015 betalen.

Nieuw beleid in 2016 financieel vertalen

Het nieuwe bestuursakkoord is nog niet in de begroting verwerkt. In juni, als de jaarrekeningen van de beide waterschappen zijn opgemaakt en de eerste cijfers over 2016 beschikbaar zijn, zal ook het nieuwe beleid financieel worden vertaald. Vanwege de onzekerheid over de effecten van de fusie, en omdat in 2016 ook de verdeling van de kosten over de verschillende groepen belastingbetalers nog wordt besproken, pleitte fractielid Piet de Noord ervoor de overgebleven reserves (totaal nog 9,3 miljoen euro) vast te houden en pas in de loop van 2016 te beslissen over het inzetten daarvan. De andere partijen bleken er hetzelfde over te denken.

Online begroting

Los van de inhoud: de begroting is een overzichtelijk, goed leesbaar stuk geworden. Piet de Noord deelde daarvoor complimenten uit, maar vroeg ook om daar in de komende jaren nog een stap verder in te gaan. De begroting zou online voor een grote doelgroep toegankelijk gemaakt kunnen worden. Als goed voorbeeld noemde hij de website over het waterbeheerplan en de begroting van de Provincie Overijssel. Die handschoen wordt opgepakt door het DB.

Zo kan Waterschap Drents Overijsselse Delta aan de slag. Met een begroting die nog wel veel uitwerking vraagt, maar op een solide financiële basis.