Recreatief gebruik van terreinen waterschap verruimd

recreatief gebruik waterschapseigendommen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap DODelta is 31 oktober een half besluit genomen: het voorgestelde beleid voor recreatief gebruik van eigendommen van het waterschap is goedgekeurd, maar het voorstel om daarvoor ook geld beschikbaar te stellen heeft het DB teruggenomen.

Uitgangspunt voor het nieuwe beleid is “Ja, mits….”: er mag worden gevaren, gewandeld, gefietst en gevist in en rond de eigendommen van het waterschap, mits dat geen negatieve effecten oplevert voor het watersysteem- of dijkenbeheer.
Water Natuurlijk is daar blij mee, en namens de fractie ondersteunde fractievoorzitter Marion Wichard daarom het voorstel. Wel met een paar kanttekeningen: ‘medegebruik’ is wel erg waterschapsjargon, daarom zou zij het liever -net als in het waterbeheerplan dat aan de basis staat van het voorstel- ‘gebruik’ willen noemen.
De sportvisserij lijkt er in de beleidsnota bekaaid af te komen, maar daarvoor is een aparte nota visbeleid in voorbereiding.

Wel beleid, geen geld?

Een punt waar in het bestuur nog wel interpretatieverschillen bestaan, is de vraag hoe actief of passief het waterschap moet zijn bij de uitvoering van het beleid. Water Natuurlijk constateert dat zowel het Waterbeheerplan als het coalitieakkoord het laten meegenieten van het water door de belastingbetalers als belangrijk nevendoel is geformuleerd. “Het waterschap neemt hier het initiatief en de verantwoordelijkheid” staat ook duidelijk in het beleidsstuk. Toch bleken niet alle partijen even overtuigd van de wenselijkheid daarvan, en ook niet direct bereid om gelijktijdig met de inhoud van het beleid ook in te stemmen met geld voor uitvoering van dat beleid. Een inventarisatie van de standpunten was voor de voorzitter om dit onderdeel van het voorstel terug te trekken.

Terug in begrotingsvergadering

Water Natuurlijk vindt dat jammer: het gaat om relatief bescheiden bedragen die het mogelijk maken om kleine projecten van derden een financieel steuntje in de rug te geven. Argument voor de afwijzing was bij enkele partijen dat het voorstel had moeten zijn voorzien van een voorstel tot begrotingswijziging. Puur procedureel dus, en niet inhoudelijk. WN gaat er daarom van uit dat in de begrotingsvergadering in november dit voorstel alsnog terugkomt, zodat de fractie geen amendement op de begroting hoeft in te dienen.

Aanjagen

De fractie bepleit vooral dat het waterschap toch de rol van aanjager op zich neemt om in bepaalde gebieden partijen bij elkaar te brengen. Als onafhankelijke organisatie kan het waterschap een goede schakel zijn tussen wat er in het gebied al gebeurt en wat de wensen zijn. Als daarmee een netwerk ontstaat waarbij recreatieondernemers en belangenorganisaties tot uitvoering komen, is dat een mooi resultaat van een waarschijnlijk bescheiden inspanning.

In verbinding

Een suggestie die fractievoorzitter Marion Wichard nog deed, was om samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld Natuurmonumenten en andere organisaties die wandel- of andere relevante apps hebben. Het waterschap zou hierbij kunnen aansluiten; zo kan niet alleen beter worden ‘gestuurd’ op welke paden het wandelen ook echt gestimuleerd wordt (zodat andere paden in kwetsbaarder gebied kunnen worden ontzien), ook kunnen wandelaars actief worden geïnformeerd over bijvoorbeeld vistrappen, of de werkzaamheden aan een dijk. Zo wordt het werk van het waterschap ook zichtbaarder voor de inwoners.

Cadeautje

Ook pleitte zij er voor inwoners meer mogelijkheden te bieden om bij te dragen via bijvoorbeeld het adopteren van een stuk wandelpad of het plaatsen van een bankje, en om dat soort initiatieven ook zichtbaar te maken. Ter inspiratie bood Water Natuurlijk het waterschap de domeinnaam vriendenvanwdodelta.nl aan, in de hoop dat daar bij de evaluatie van het beleid in 2020 een groot aantal voorbeelden van samenwerking met inwoners en betrokken partijen te vinden zal zijn.

 

De agenda en bijbehorende stukken van de AB-vergadering van 31 oktober zijn te vinden op de site van WDODelta.