Restauratie Stenen dijk in Hasselt kan door

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de AB-vergadering van 29 juni kwam wederom het HWBP-project Stenen Dijk langs. Deze keer betrof het een voorstel om 905.300 euro voorfinanciering ter beschikking te stellen. Hiermee kunnen de urgente restauratiewerkzaamheden nú worden opgepakt. Water Natuurlijk stemde in, maar wel met een aantal opmerkingen.

Het voorstel is het gevolg van de bevindingen uit de planuitwerking (instemming AB, 20 oktober 2020) van het voorkeursalternatief. Destijds is door Water Natuurlijk al geattendeerd op het bijzondere karakter van dit project. Door het integraal benaderen van deze waterveiligheidsopgave kunnen kansen om andere waterschap doelen, zoals biodiversiteit, cultuurhistorie en recreatie, worden benut. Dat maakt dit project bijzonder en zorgt voor een mooie bijdrage aan de leefbaarheid van het gebied.

Toch viel in eerste instantie dit voorstel niet erg lekker. De totale restauratiekosten stegen van 800.000 euro naar ca. 3,0 miljoen euro. Een zware domper. De onderbouwing voor deze extra uitgaven was echter steekhoudend. Met het instemmen met dit voorstel neemt het waterschap zijn verantwoordelijkheid als eigenaar.  Niet het verrotte kozijn overschilderen, maar het kozijn vervangen. Constructief onderhoud in plaats van lapwerk dus. Hiermee wordt het historische karakter van de Stenen dijk voor zeker 50 jaar geborgd.

Akkoord onder voorwaarden

Namens Water Natuurlijk kon Wim Konter daarom instemmen met dit voorstel. Wel onder voorwaarde dat de communicatie in het gebied, met name met de bewoners van de Stenendijk en Streukel, op niveau blijft, en dat daarmee de verwachtingen die destijds zijn gewekt, gestand worden gedaan.
Wim Konter drong er verder op aan om in goede en juiste afstemming met de programmadirectie van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) deze kosten in de subsidieaanvraag voor realisatie onder te brengen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert nu immers  restauratiewerkzaamheden uit die expliciet zijn gerelateerd aan de dijkversterking.
Ook riep Water Natuurlijk het Dagelijks Bestuur op om andere subsidiebronnen te benutten of aan te spreken. Dit voorstel pleit temeer voor het instellen van een subsidieteam, een van de voorstellen in de begrotingsbrief die eerder op de agenda stond.