Wat heeft de fusie het waterschap opgeleverd?

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 2 mei stond een monitoringsrapport op de agenda van het Algemeen Bestuur. Water Natuurlijk is behoorlijk tevreden, al moet het uiteindelijk gaan om de inhoudelijke resultaten.

Uit de rapportage blijkt dat de financiële resultaten van de fusie heel positief zijn, wat overigens bij de jaarrekening definitief zal moeten blijken. Namens Water Natuurlijk gaf fractievoorzitter Marion Wichard daarvoor complimenten aan het DB en de organisatie.

Menselijk kapitaal

Dat er veel aandacht is de medewerkers vindt Water Natuurlijk vanzelfsprekend: zij zijn het menselijk kapitaal van de organisatie, en investeren in dit menselijk kapitaal loont.
De extra inzet op het zichtbaar maken van het waterschap juicht Water Natuurlijk toe: dit is een belangrijk punt dat ook in het coalitieakkoord is vastgelegd. Gerichte inzet doet recht aan de doelstelling om meer en beter zichtbaar te zijn in het gebied.

Zelf doen of uitbesteden

Zelf doen versus uitbesteden is een onderwerp dat nog wel zal terugkomen bij het onderwerp beheer en onderhoud; wel gaf portefeuillehouder Herman Dijk aan dat het zelf doen de voorkeur heeft. Dat zorgt er ook voor dat kennis en expertise binnen de organisatie geborgd zijn.

Ontwikkeling bestuur

Op één onderdeel had Marion Wichard een nadrukkelijke vraag. Het DB wil meer bestuurlijke focus, minder details en een aanpassing van de delegatie- en mandaatregeling. Dit zou, vindt zij, niet alleen op het DB maar ook op het AB van toepassing kunnen zijn, dus voorstellen op dit punt ziet de fractie graag tegemoet. Voorts staat al geruime tijd een toezegging open over een bestuurlijk ontwikkelprogramma voor de leden van het algemeen bestuur. De toezegging van de dijkgraaf dat hiervoor op zeer korte termijn een voorstel komt, begroet Water Natuurlijk met instemming. Wel wees Marion Wichard erop dat met de vakantieperiode in zicht de planning zeer belangrijk is: het effect van zo’n programma staat of valt met de aanwezigheid van álle AB-leden (of in elk geval een zeer grote meerderheid). Of dat te combineren is met de planning die nu ambtelijk wordt voorbereid, zal moeten blijken.