Rudy Rabbinge in de spotlights

Rudy Rabbinge, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan meer dan 40 kandidaten: allemaal mensen  die de groene stem in het waterschap luider willen laten klinken. Wie zijn deze mensen, en wat drijft hen? In de serie ‘in de spotlights’ stelt een aantal van hen zich voor. Dit keer: Rudy Rabbinge uit Zuidwolde.

Ik zet me graag in voor robuuste en veerkrachtige bodem – water ecosystemen.

De rol van de functionele democratie wordt mijns inziens groter in de komende regionale regeerperiode . De algemene bestuurlijke democratie op lokaal en op nationaal niveau zijn ook betrokken bij de uitvoering en handhaving van het beleid. Op regionaal niveau is dat veel minder het geval en zeer terecht.

De waterschappen vervullen een zeer belangrijke rol bij het uitvoeren van beleid. Dat geldt zowel het kwantitatieve en kwalitatieve beleid van water als het realiseren van meerdere maatschappelijke doelen, zoals natuur en biodiversiteitsbeleid, als het klimaatbeleid: mitigatie en adaptatie. De waterschappen zijn daar nu al of moeten worden uitgerust om dat maximaal te kunnen doen. Dat vergt overleg, overreding en uitdaging van de andere bestuurslagen om de kern verantwoordelijkheid van de waterschappen in het algemeen en voor Drents Overijsselse Delta in het bijzonder waar te kunnen maken. Drents Overijsselse Delta bevindt zich in een moeilijke positie: erg groot, veel inwoners, 22 gemeenten en 2 provincies. Daarom zal in dit overleg met overtuiging en ervaring moeten worden vertrouwd. Ik wil daar graag aan bijdragen en mijn bestuurlijke ervaring op alle bestuursniveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal , en inhoudelijke kennis en ervaring inzetten.

Dusdoende kunnen we de kerndoelen van het programma van Water Natuurlijk realiseren en een wezenlijke bijdrage leveren aan de eeuwen lange traditie waar de waterschappen voor staan.

waterschapsverkiezingen 15 maart 2023