Slibverwerking Echten duurzaam herbouwen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De slibverwerkingsinstallatie op Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Echten wordt herbouwd volgens de meest duurzame variant. Dat heeft het Algemeen Bestuur besloten in de vergadering op 26 mei 2020. Namens Water Natuurlijk stemde Obe Brandsma in met het voorstel. De huidige slibgisting ligt sinds begin 2019 stil en moet worden aangepast. In het voorkeursalternatief wordt de slibgisting verwarmd met warmte uit het effluent, wordt groen gas geproduceerd en wordt CO2 afgevangen. Water Natuurlijk is tevreden met deze keuze voor een duurzame toekomst.

Sinds het stilleggen voert het waterschap zuiveringsslib af zonder het eerst te vergisten, waardoor geen duurzaam biogas wordt geproduceerd en hogere kosten worden gemaakt voor de slibeindverwerking. Om de installatie weer in bedrijf te nemen is gekozen voor de variant Echten Groen Gas+ en circulair. Deze variant stelt het waterschap in staat om bij te dragen aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord door de productie van groen gas, het gebruik van duurzame warmte uit effluent én het afvangen van CO2.

Duurzame oplossing

Het omzetten van biogas in groen gas draagt bij aan de duurzame energieproductie in de regio en zorgt ervoor dat de energie-inhoud van het biogas zo volledig mogelijk kan worden benut. Door de inzet van aquathermie om de slibgisting te verwarmen maken we optimaal gebruik van de energie die in het afvalwater zit. Het afvangen van CO2 zorgt er tenslotte voor dat CO2 niet direct de lucht in geblazen wordt, waardoor we de CO2-uitstoot van het waterschap verkleinen. De bijdrage is substantieel: opvangen van CO2 in Echten draagt voor 18 tot 20 procent bij aan de reductie van CO2-uistoot die het waterschap moet realiseren.

Vragen beantwoord

De keuze voor deze duurzame variant kwam er niet zomaar. Het onderwerp is complex en de aanpassingen gaan met hoge kosten gepaard. Dat leidde tot vragen. Een groot deel daarvan is de afgelopen maanden gelukkig beantwoord. Toch blijven er onzekerheden die samenhangen met het innovatieve karakter van de variant. Water Natuurlijk is blij dat het waterschap ondanks dat kiest voor een duurzame toekomst.