Update: Waterschapsbank moet topinkomens matigen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 14 september vergaderen de aandeelhouders van de Waterschapsbank. Op de agenda een volgens Water Natuurlijk Groot Salland veel te ruimhartig voorstel over de beloningsstructuur voor de directie. De fractie steunt daarom het Dagelijks Bestuur van Waterschap Groot Salland in zijn afwijzing van dit voorstel.

De Nederlandse Waterschapsbank (de NWB) is een bijzondere bank: alleen de Staat der Nederlanden en andere publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn. Momenteel is 81 procent van de aandelen van de NWB Bank in handen van de gezamenlijke waterschappen. Daarmee hebben de waterschappen dus ook invloed op het beleid.

Waterbank hoort bij publieke sector

In de aandeelhoudersvergadering van komende week staat er een bijzonder onderwerp op de agenda: de beloningen van de directie. Dit punt stond in 2013 ook al op de agenda, maar is toen aangehouden. Dat was vanwege een motie met als strekking dat het salaris van medewerkers in het semipublieke domein (zoals de NWB) zou moeten aansluiten bij de normen in de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen’ (WNT), ook al geldt die wet officieel niet voor de semipublieke sector.
Inmiddels is er door een speciaal ingestelde commissie een advies uitgebracht: een compromis dat erop neerkomt dat de directie van de NWB ongeveer het dubbele van het WNT-maximum zou ontvangen.

Sobere beloning

Water Natuurlijk Groot Salland is blij dat het Dagelijks Bestuur van Waterschap Groot Salland dit ongepast vindt: het sluit niet aan bij de maatschappelijk breed gedragen opvatting dat inkomens binnen de (semi)publieke sector strak genormeerd moeten worden. Onze fractie onderschrijft dat ook topposities bij de NWB sober beloond worden: al is de Waterschapsbank een besloten vennootschap, dus geen publieke organisatie, deze bank werkt wel uitsluitend voor de publieke zaak. De juridische structuur zou daarbij niet bepalend moeten zijn.

 

Toevoeging d.d. 17 september 2015 aan dit artikel:

In de aandeelhoudersvergadering van de Waterschapsbank op 14 september stemde Waterschap Groot Salland als enige tegen het voorstel voor een nieuwe beloningsstructuur voor Waterschapsbankbestuurders. Dit bleek in de AB-vergadering van 17 september.
De fractie vindt het jammer dat er zo weinig draagvlak was voor een maatschappelijk acceptabeler beloningsstructuur, maar is blij dat afgevaardigde Jan Oggel de rug heeft rechtgehouden en dit signaal heeft afgegeven.