Volgende stap naar rekenkamer

illustratie bij rekenkamer
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk is blij dat het er nu van gaat komen. Vanaf 1 januari 2024 krijgt waterschap Drents Overijsselse Delta een rekenkamer. In het Algemeen Bestuur werd op 18 juli het uitvoeringsbesluit hiervoor besproken. Een amendement van Water Natuurlijk, samen met Partij voor de Dieren en ChristenUnie, om het fractievoorzittersoverleg aan te wijzen als klankbord voor de rekenkamer haalde het helaas niet. Een ander amendement (samen met PvdD en BBB) over de selectiecommissie voor de rekenkamer haalde het wel.

In het voorstel van het Dagelijks Bestuur werd voorgesteld om de Auditcommissie als klankbord voor de rekenkamer in te stellen. Al eerder heeft de fractie van Water Natuurlijk daar vraagtekens bij geplaatst. De rekenkamer doet immers onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De Auditcommissie bespreekt alleen de financiële rechtmatigheid en getrouwheid, en is niet ingesteld als commissie die het heeft over beleidsmatige aspecten zoals doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarnaast zijn in de Auditcommissie ook niet alle partijen uit het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd, waardoor naar de mening van Water Natuurlijk een scheef en oneerlijk speelveld ontstaat in de relatie met de rekenkamer.
Ondanks een vurig pleidooi van onze fractiegenoot Wilfried Gerner, de Partij voor de Dieren en ChristenUnie om het fractievoorzittersoverleg als klankbord te gebruiken, haalde dit amendement het niet.

Expertise voorop

Een ander amendement van Water Natuurlijk haalde het wel. Dit amendement diende Water Natuurlijk samen met de PvdD en BBB. in. Samen met hen hebben we voorgesteld om het ook mogelijk te maken dat maximaal één fractievolger in de selectiecommissie voor de leden van de rekenkamer zitting kan nemen. Ook fractievolgers kunnen immers specifieke expertise hebben die interessant is voor deze selectiecommissie. Bijvoorbeeld omdat ze ervaring hebben in werving en selectie, rondom het doen van onderzoek of het rekenkamerwerk. Ook in andere commissies, zoals de auditcommissie, bestaat de optie om fractievolger te benoemen.
Dit amendement werd met 18 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Transparantie

Voor Water Natuurlijk is transparantie in wat het waterschap, en ook wat de rekenkamer doet, heel belangrijk. Inwoners moeten kunnen zien wie deel uitmaken van de rekenkamer, waar de rekenkamer onderzoek naar doet, en wat de resultaten van dat onderzoek zijn. Het Dagelijks Bestuur had eerder aangegeven dat al voorbereidingen worden getroffen voor informatie op de website van het waterschap. Dat was voor Wilfried Gerner voldoende om op dat punt geen extra vragen te stellen of een amendement in te dienen.