Vragen van Water Natuurlijk eindelijk beantwoord

Koeien in overstroomd gebied.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk stelde al in de vergadering van 27 juni vier vragen over een brief van de Deltacommissaris over ruimtelijke opgaven. De brief ademde de urgentie uit nú aan de slag te gaan met de kaders “water en bodem sturend”. De houding van het op dat moment net geïnstalleerde Dagelijks Bestuur en de afgegeven signalen door de coalitiepartijen waren voor Water Natuurlijk aanleiding voor zorgen en voor vragen aan het DB. Die werden op 26 september grotendeels weggenomen.

Hoe om te gaan met de beschikbare ruimte vraagt zorgvuldige langere-termijn blik. Dat geldt zeker voor ons waterschap, gezien de ruimtelijke claim voor diverse dijken. Nú de juiste keuzes maken is cruciaal, zeker op regionaal niveau. Dat betekent zorgvuldig omgaan met de reeds ingezette uitvoeringprogramma’s voor waterveiligheid, beschikbaarheid van zoetwater en ruimtelijke adaptatie.

Geen uit- of afstel

In de vorige bestuursperiode is door Water Natuurlijk nadrukkelijk gevraagd om tijdig aan te sluiten bij regionale programma’s, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), het integraal Riviermanagement (IRM), het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) en Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX). Zo kan het belang van water op de juiste manier worden behartigd. Het uitstellen of heroverwegen van investeringen door het nieuwe Dagelijks Bestuur past niet bij de urgentie die de Deltacommissaris benoemde.

Proactief blijven

Ondanks de belofte om vragen van Water Natuurlijk te agenderen voor de AB-vergadering op 18 juli, stelde het Dagelijks bestuur beantwoording uit tot eind 2023, wat het gevoel van onrust voedde. Daarom bracht Wim Konter in de AB vergadering van 18 juli de vragen nogmaals onder de aandacht. En 26 september stond dan eindelijk de beantwoording van de vragen op de agenda. De beantwoording nam een groot deel van de zorgen van Water Natuurlijk weg. Wim Konter was blij met de houding en intentie die het DB in de beantwoording uitspreekt. Wel kwam in de discussie de oproep vanuit het AB om proactief te blijven. Zeker in de komende maanden, waar al zgn. koplopermaatregelpakketten worden ontwikkeld.

Algemeen Bestuur blijft aan zet

Desgevraagd beloofde portefeuillehouder Koks dat eventuele besluiten over heroverweging van investeringen zijn voorbehouden aan het Algemeen Bestuur. Er zijn geen projecten “on hold” gezet, dus het waterschap staat niet stil. Water Natuurlijk rekent erop dat bij de komende Deltabijeenkomsten het goede gesprek gevoerd kan worden over deze belangrijke veiligheidsonderwerpen.