Waardering en zorgen voor IJsseldijk Zwolle-Olst

Bloemrijke dijk
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst voldoet niet aan nieuwe veiligheidseisen. Het waterschap heeft hiervoor een verkenning uitgevoerd met voorkeuren per traject. Obe Brandsma sprak namens Water Natuurlijk in de Algemeen Bestuursvergadering van 12 september veel waardering uit voor de uitwerking en de goede samenwerking met het gebied. Brandsma plaatste wel een duidelijke kanttekening over het behoud van de bijzondere bloemrijke dijken bij de uitvoering.

Ruim 28 km van de dijk langs de oostoever van de IJssel tussen Deventer en Zwolle voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Het waterschap Drents Overijsselse Delta moet er voor zorgen dat de dijken voor 2050 aan de normen voldoen. Dit is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Voor het traject Zwolle-Olst is door het waterschap een verkenning uitgevoerd met per dijkstuk een voorkeursalternatief. Op basis van dit plan vindt in de volgende fase de planuitwerking plaats.

Waardering voor samenwerking met gebied

Water Natuurlijk heeft veel waardering voor het vele werk met intensieve aandacht voor de omgeving. De verkenning is goed technisch onderbouwd, en bestuurlijk partners zijn goed meegenomen. Ook was er een inspreker, De Werkgroep Dijkflora IVN De Grutto Wijhe-Olst. De werkgroep gaf – voorafgaand aan behandeling van de verkenning in het Algemeen Bestuur – aan zich ernstig zorgen te maken over het behoud van de bijzondere vegetatie op de dijk. Tevens heeft de werkgroep sterke twijfels of het noodzakelijk is om overal een kleidek aan te brengen.

Flora en kosten sparen

Brandsma deelt deze zorgen. Hij gaf aan dat met het opbrengen van een kleilaag een groot deel van de bijzondere vegetatie van de dijken (stroomdalgrasland en glanshaverhooiland) en biodiversiteit verloren zal gaan. En daarmee veel Rode lijst-soorten achteruitgaan of verdwijnen. Er is grote twijfel of het noodzakelijk is om overal een kleidek aan te brengen. Dit omdat de dijk uit zand en zavel bestaat en deze nu mogelijk al erosiebestendig is. Dit is volgens Brandsma onvoldoende onderzocht. Wanneer voor delen van de dijk geen kleidek nodig is, kan niet alleen de bijzondere vegetatie worden gespaard, maar kan dit ook een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.

Behoud bloemrijke dijken

Portefeuillehouder Breun Breunissen gaf namens het Dagelijks Bestuur aan dat er goed overleg is met de Werkgroep Dijkflora. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de erosiebestendigheid van de huidige dijk en naar de vegetatie op de dijk (onderzoek “Gras op zand”). Bij de uitvoering is veiligheid de opgave, maar zal maximaal worden ingezet om de bijzondere bloemrijke dijken te behouden en zo nodig te herstellen. Daarbij zal de samenwerking met de Werkgroep worden voortgezet.