Wat vindt Water Natuurlijk van schaliegas?

Water Natuurlijk is geen voorstander van schaliegasboringen.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag is: “Welk standpunt neemt Water Natuurlijk in ten aanzien van schaliegaswinning in Salland?”

Boring naar schaliegas is typisch zo’n onderwerp dat valt onder de regel “We gaan er niet over, maar het gaat ons wel aan.” Net als vele anderen heeft Water Natuurlijk Groot Salland grote zorgen over de effecten van schaliegaswinning, onder meer op de kwaliteit van het grondwater. Daarom steunt Water Natuurlijk de acties die het toestaan van schaliegaswinning tegen willen gaan. Rechtstreekse bemoeienis hebben de waterschappen echter (nog?) niet bij dit onderwerp; het onderwerp speelt daarom in onze eigen campagne een ondergeschikte rol.

Duurzamer oplossingen

In onze zorgen staan we gelukkig niet alleen: eind januari hebben provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven gezamenlijk een brief gestuurd naar de verantwoordelijk minister en de Tweede Kamer. De strekking van deze brief: besluiten over het winnen van schaliegas kunnen alleen genomen worden na een integrale afweging van alle omgevingsfactoren.
De brief is voorzichtig geformuleerd, d.w.z. dat die vooral adviezen geeft aan de minister. Maar wat Water Natuurlijk betreft is het ondenkbaar dat zo’n integrale afweging tot een positief besluit kan leiden. Wij zetten liever in op investeringen in groene energie, zoals zonne- en windenergie. Dat biedt ook voor de langere termijn een veel duurzamer oplossing.