Water Natuurlijk akkoord met 61 miljoen voor dijkverbetering Zwolle-Olst

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het Algemeen Bestuur behandelde op 13 december 2022 de finale kredietaanvraag voor de planfase van het project IJsselwerken Zwolle-Olst. Voor deze planfase is een totaalkrediet van 61 miljoen euro nodig, waarvan ca. 10% voor rekening komt van het waterschap. Water Natuurlijk gaat bij zo’n bedrag niet over één nacht ijs, maar het voorstel was helemaal in lijn met de deelkredieten waarmee al eerder was ingestemd. Ondanks zorgen over het toenemende risico op kostenstijging stemde Wim Konter daarom toch in met de kredietaanvraag.

Destijds kreeg het op orde krijgen van de beschikkingsaanvraag veel aandacht. Nu de gewenste beschikking is ontvangen en subsidie dus zeker is, kon Water Natuurlijk instemmen met het voorstel. Zo kan deze fase van de IJsselwerken Zwolle-Olst tot een goed eind worden gebracht. En misschien nog belangrijker: we geven onze partner, de HWBP-directie, de zekerheid dat het waterschap zijn afspraken nakomt. Namens Water Natuurlijk wenste Wim Konter het team én het Dagelijks Bestuur alle succes toe bij de verdere planuitwerking.

Leergeld

De weg naar een definitieve beschikking was er wel een vol hindernissen, waarbij ook het woord inefficiëntie langs kwam. Inefficiëntie als gevolg van opstartproblemen met het tweefasen-contract in coronatijd. Hierover zijn stevige maar “goede” gesprekken gevoerd, zo bleek uit de stukken. Deze openheid geeft Water Natuurlijk het vertrouwen dat de uitkomst, zoals die nu voor ons ligt, de meest optimale is. En dat de opgedane leermomenten zijn omgezet in maatregelen om werkprocessen te optimaliseren. Water Natuurlijk beschouwt de inzet van de buffer dan ook als echt “leergeld”.

Toenemend financieel risico

Water Natuurlijk acht de tijd nú rijp om naar voren te kijken. Immers: in de realisatiefase van dit HWBP-project zijn de financiële risico’s vele malen groter. Bij de behandeling van de meerjarenraming 2024 – 2026 in de AB-vergadering van 29 november 2022, heeft fractievoorzitter Obe Brandsma namens Water Natuurlijk hier al aandacht voor gevraagd: “We zien kostenstijgingen en toenemende risico’s bij het HWBP. En door stijgende rentelasten nemen de financiële risico’s van het waterschap alleen maar toe. Wij vragen het Dagelijks Bestuur om heldere afspraken te maken met de HWBP-programmadirectie om de stijgende rentelasten te betrekken bij de subsidie. Met als doel de voorfinanciering risico’s voor het waterschap te beperken.”

Samenwerking herbevestigd

Water Natuurlijk maakte van de gelegenheid gebruik opnieuw aandacht te vragen voor de toenemende (financiële) risico’s. Wim Konter gaf portefeuillehouder Hans Wijnen het volgende mee: “Blijf de constructieve gesprekken met de programmadirectie stevig voeren, het gaat immers ergens over, het gaat over forse bedragen, echt geld. Maar voer de gesprekken altijd in een samenwerkende sfeer. Naast elkaar en niet tegen elkaar, zodat die heldere afspraken gemaakt kunnen blijven worden”. Portefeuillehouder Hans Wijnen stelde het Algemeen Bestuur gerust: in een recente ontmoeting met de minister is nogmaals de samenwerking bekrachtigd, waarbij de huidige financiële risico’s nadrukkelijk onder de aandacht van de minister zijn gebracht.

Deltabijeenkomst 17 januari

Over de voortgang van het HWBP-programma is een Deltabijeenkomst belegd op 17 januari 2023. Water Natuurlijk wil deze benutten om even terug te kijken. Mogelijk zijn er voor de leden van het Algemeen Bestuur ook leermomenten te benoemen. Naar voren kijkend is het zaak, aldus Wim Konter, juist nu te anticiperen op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Kortom een toekomstfitte bestuurlijke begeleiding van het HWBP-programma, uiteraard vanuit de kader stellende en controlerende rol die bij het Algemeen Bestuur past.