Water Natuurlijk akkoord met drie innovatieve projecten

Vechtdijk
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In het Algemeen Bestuur van 9 mei zijn drie voorstellen besproken van innovatieve hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)-projecten. Een daarvan beoogt een integrale gebiedsoplossing om toekomstige gebieden veilig te houden, de twee andere gaan over het opdoen van meer kennis over de sterkte van dijken. Hoewel Water Natuurlijk nog wel wat vragen had, heeft Elsbeth Brandsma namens de fractie met alle drie de voorstellen ingestemd.

Al in 2022 had Water Natuurlijk ingestemd met het onderzoeksproject Praktijkonderzoek opbarsten dijken, en het belang van het onderzoek is onveranderd. Daarom kon de fractie instemmen met de nu voorgestelde ophoging van het krediet.
Wat Water Natuurlijk onvoldoende uitgewerkt vond in het voorstel, is de vraag of de kostenbesparingen wel haalbaar zijn, en wanneer deze ook daadwerkelijk iets gaan opleveren bij de lopende projecten. Portefeuillehouder Hans Wijnen gaf aan te verwachten dat de positieve effecten zeker nog meegenomen kunnen worden in de nieuwe projecten.

Onverzadigde zone

Ook bij het innovatieproject sterkte onverzadigde zone (SOZ) vindt Water Natuurlijk het belangrijk dat het waterschap een bijdrage levert aan kennisontwikkeling binnen het HWBP. De onverzadigde zone is waterschapsjargon voor het deel van de waterkering die onder gewone omstandigheden boven de grondwaterstand ligt. De sterkte daarvan wordt vaak ‘s zomers gemeten, bij droge omstandigheden, maar is dat wel maatgevend voor de veiligheid van de dijk in natte omstandigheden? Die doen zich vooral ‘s winters voor, en juist dan is het meten lastig. Met het project SOZ moet de kennis hierover beter worden.

Waterveiligheidslandschappen

Een waterveiligheidslandschap is een gebiedsoplossing waarin aspecten ten behoeve van waterveiligheid een ruimtelijke invulling krijgen. Want willen we de Nederlandse delta leefbaar en veilig houden, dan vraagt dat om een systematische toekomstverkenning naar een duurzame ruimtelijke inrichting van ons waterveiligheidssysteem.
Een veel minder concreet voorstel dan de andere twee, maar gezien alle ontwikkelingen die met de klimaatverandering op ons afkomen, niet minder noodzakelijk.

Oproep: laat zien wat je doet

Alle drie de HWBP-projecten dragen bij aan het vergaren van kennis nu, zodat gebiedsinrichting, dijkontwerpen en toetsingen in de toekomst geoptimaliseerd kunnen worden. Daarom steunt Water Natuurlijk deze projecten en gaat akkoord met de voorstellen. Een oproep die Elsbeth Brandsma nog wel deed aan het Dagelijks Bestuur: benut deze mooie praktijkproeven om de werkzaamheden van het waterschap bij een breed publiek over het voetlicht te brengen. Het laat goed zien hoe actief het waterschap is om de waterveiligheid in Drents Overijsselse Delta te vergroten.

Meer weten? Lees ook dit bericht of vraag het Elsbeth Brandsma. De stukken zijn te vinden op de site van het waterschap.