Water Natuurlijk akkoord met extra krediet Soestwetering

Soestwetering
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De aanpassing van het watersysteem tussen Holten en het Overijssels kanaal kan eindelijk van start: een integraal project dat bijdraagt aan een veerkrachtiger watersysteem. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 september steunde Water Natuurlijk  het voorstel om een half miljoen extra ter beschikking te stellen om met het project te beginnen.

De doelen die met dit project worden ‘bediend’, zijn onder meer de Kaderichtlijn Water (KRW), het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON),  Waterschapszorg en het vergroten van de biodiversiteit.  Het systeem wordt hiermee veerkrachtiger, waardoor het de extreem natte en droge omstandigheden als gevolg van klimaatverandering, beter kan verwerken.

Kostenverhoging past in deze tijd

Al in december 2020 werd het definitieve projectplan  voor uitvoering van Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding  vastgesteld, het uitvoeringskrediet werd in juni 2021 beschikbaar gesteld. Bij  de inschrijving  in juni 2022 (de laatste stap voor uitvoering) bleek echter dat de uitvoering ruim 10 procent meer kost, veroorzaakt door prijsstijgingen van werkzaamheden, materialen en personeel. Dit past in het economisch beeld van het afgelopen jaar.
Deze kostenverhoging zou op te vangen zijn door te bezuinigen op bepaalde onderdelen van het plan. Water Natuurlijk vindt dat echter geen  goed idee, omdat dan KRW- en andere doelen niet worden gehaald. Daarom heeft Water Natuurlijk ingestemd met  de verhoging van het krediet met een half miljoen euro.

Insprekers

Er is goed overleg geweest met het gebied. Goede en haalbare aanpassingen van insprekers op het  Voorlopig Ontwerp konden in het Definitief Ontwerp  meegenomen worden.  Op basis van voortschrijdend inzicht kwamen insprekers Frank Leenen en Jeroen Ex van Buitendelen (grondeigenaren in het gebied) op 20 september nog met alternatieve inrichtingsvoorstellen voor het hart van het gebied (bij Borgelinkshoek). Water Natuurlijk vond de ideeën zeer sympathiek, maar vreesde tegelijkertijd dat toetsing van de nieuwe voorstellen teveel tijd zou kosten. Portefeuillehouder Hans Pereboom beaamde dat er een zeer krappe tijdsplanning gehanteerd wordt. Als het project niet tijdig is afgerond, lopen we het risico dat een subsidie van 2 miljoen euro komt te vervallen.
Water Natuurlijk sloot zich daarom aan bij de AB-leden die ervoor pleitten om tijdens de uitvoering, maar binnen de al vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders, zoveel mogelijk ruimte te geven aan de ideeën van de insprekers.