Water Natuurlijk: geen beperkingen voor nieuwe Rekenkamer

illustratie bij rekenkamer
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Vanaf 1 januari 2024 is er de wettelijke verplichting om voor het  waterschap een Rekenkamer in te stellen. Op 31 januari werd de visie Rekenkamer aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Water Natuurlijk bracht daarbij in dat de Rekenkamer onafhankelijk moet kunnen werken, zonder beperkingen.

Bij de start van de bestuursperiode van het huidige Algemeen Bestuur is discussie geweest over het instellen van een Rekenkamer. Er is toen besloten voor Waterschap Drents Overijsselse Delta geen Rekenkamer in te stellen. Inmiddels werken veel waterschappen wel met een Rekenkamer of Rekenkamercommissie, en vanaf 1 januari 2024 is een Rekenkamer wettelijk verplicht voor de waterschappen.

Vrijheid van onderzoek centraal

Kern van het besluit op 31 januari was om het Dagelijks Bestuur opdracht te geven de visie Rekenkamer uit te werken in een concreet uitvoeringsbesluit. Dit besluit moet vóór de zomer van 2023 worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Fractievoorzitter Obe Brandsma zag in de visie nog teveel beperkende voorwaarden, zoals dat het onderzoek van de Rekenkamer complementair moet zijn aan onderzoek van het waterschap, dat financiële rechtmatigheid geen onderdeel van het onderzoek kan zijn, dat de Auditcommissie als klankbordgroep functioneert en dat de Rekenkamer de onderzoekkalender opstelt in goed overleg met het Algemeen Bestuur.
Water Natuurlijk vindt dat de Rekenkamer onafhankelijk moet kunnen opereren, zonder inhoudelijke beperkingen. Daarbij beoordeelt zij ook zelf op welke manier zij een klankbordgroep al dan niet invult.

Voor de samenstelling van de Rekenkamer werd de suggestie meegegeven om aandacht te hebben voor inzet verschillende expertises, vanuit de inhoud, juridische en financiële kant.

Portefeuillehouder Dirk Siert Schoonman gaf aan dat de onafhankelijkheid van de Rekenkamer centraal moet blijven staan. Hij zegde toe de inbreng van Water Natuurlijk te betrekken bij de uitwerking voor het uitvoeringsbesluit van de Rekenkamer.