Water Natuurlijk kritisch op rol AB bij participatiebeleid

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk vindt dat het waterschap goed op weg is om partijen en bewoners aan de voorkant te betrekken bij projecten. De fractie stemde daarom in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 mei in met het participatiebeleid. Over het verschuiven van besluitvorming van AB naar DB zijn er nog wel de nodige vragen.

Fractievoorzitter Obe Brandsma gaf aan dat participatie zoals de Omgevingswet gaat voorschrijven, in feite door ons waterschap al in gang is gezet. Er zijn hierin al  mooie stappen gezet. Essentie is dat het waterschap partijen en betrokken inwoners  aan de voorkant meeneemt bij de planvorming. Duidelijk moet zijn welk belang en welke rol en invloed inwoners en partijen hebben. En wat zij van het waterschap kunnen verwachten en waar besluitvorming plaatsvindt. Water Natuurlijk vindt participatie een goede manier om de betrokkenheid van inwoners en partijen bij het waterbeheer te versterken en het waterbewustzijn te vergroten.

Zorg om verschuiving besluitvorming

Met de nieuwe Omgevingswet verschuift de beslissingsbevoegdheid bij projectbesluiten van het Algemeen Bestuur naar het Dagelijks Bestuur. Dit vraagt dat het AB veel meer aan de voorkant bij projecten wordt betrokken en hiervoor heldere kaders stelt. Obe Brandsma vroeg welke stappen er nodig zijn om deze nieuwe rol vorm te geven. En binnen welk tijdstraject gaan wij hier invulling aan geven? Hij sprak zijn zorg uit of het Algemeen Bestuur op deze manier wel voldoende betrokken blijft.

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman gaf aan de zorg te delen. Het komende half jaar wordt hier samen met het AB vorm aan gegeven. De bedoeling is om hier werkendeweg invulling aan te geven en er voor zorgen dat het AB gedurende het traject voldoende betrokken blijft. Hij riep daarbij de AB-leden op ook zelf met ideeën en suggesties te komen.