Water Natuurlijk niet meer in gesprek over coalitievorming Drents Overijsselse Delta

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In het advies van verkenner Piet Zoon van 5 april was een coalitie van BBB, Water Natuurlijk, VVD en ongebouwd de eerste optie. Een verdiepende verkenning met BBB op paaszaterdag gaf de fractie van Water Natuurlijk het gevoel dat er voldoende handvatten zijn om tot goede afspraken te komen. BBB heeft echter op 13 april laten weten de gesprekken met ons niet voort te zetten, maar in plaats van Water Natuurlijk het CDA uit te nodigen voor het vervolg. De fractie van Water Natuurlijk is teleurgesteld en verrast door dit besluit.

Vanzelfsprekend zijn er programmatische verschillen, maar die acht de fractie niet zó groot dat het een effectieve samenwerking in de weg staat. Het uitgangspunt zou moeten zijn het zoeken naar een optimum tussen het tegemoetkomen aan signalen van de kiezer enerzijds en het zorgen voor voldoende draagvlak, efficiënt bestuur en herkenbaarheid anderzijds.
De nu beoogde coalitie van BBB, VVD, CDA en ongebouwd (de geborgde zetels voor de boeren) doet naar de mening van Water Natuurlijk geen recht aan de stem van de kiezer: naast het boerenbelang hebben de kiezers immers ook overtuigend gekozen voor het belang van de natuur en een eerlijke lastenverdeling. Evenmin is sprake van een breed draagvlak en stabiele meerderheid: een coalitie van 15 van de in totaal 29 zetels is de kleinst mogelijke meerderheid.

Oppositie

Ook gezien de eerdere uitspraken van BBB om niet te willen polariseren, maar juist de verbinding te zoeken, had Water Natuurlijk op een andere uitkomst van het overleg gerekend. We hadden ons graag ingezet voor een coalitie waarin natuur en landbouw evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Water Natuurlijk blijft zich constructief opstellen, en blijft beschikbaar voor een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag, mocht de nu voorgestelde coalitie niet te formeren zijn.
Mocht die mogelijkheid definitief uitgesloten zijn, dan zal de nieuwe fractie met volle overtuiging de belangen van de natuur, duurzaamheid, circulariteit, eerlijke lastenverdeling en recreatie vanuit de oppositie blijven behartigen en onderstrepen.