Water Natuurlijk pleit voor toekomstgerichte verwerking zuiveringsslib

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De huidige contracten voor de verwerking van zuiveringsslib lopen af in 2020 en 2022. Op 9 juli stelde het Dagelijks Bestuur voor om samen met de waterschappen Hunze en Aa en Noorderzijlvest in te zetten op een gezamenlijke aanbesteding. Namens Water Natuurlijk stemde Obe Brandsma in met dit voorstel, mits met voldoende aandacht voor duurzaamheid en innovatie.

In januari van dit jaar de strategie van de slibeindverwerking aan de orde geweest. Deze strategie was nu nader uitgewerkt. Voorgesteld werd om samen met de waterschappen Hunze en Aa en Noorderzijlvest in te zetten op een gezamenlijke aanbesteding, waarmee naar verwachting de stijgende kosten kunnen worden beperkt.

Duurzaamheid en innovatie

Om het voor inschrijvers aantrekkelijk te maken, moet rekening worden gehouden met de keuze voor een langere periode, zodat investeringen kunnen worden terugverdiend. Obe Brandsma gaf aan het erg belangrijk te vinden om te kunnen blijven inspelen op innovaties en duurzame alternatieven. De fractie van Water Natuurlijk wil daarom terughoudend zijn met een contract voor een langere periode.
De fractie Bedrijven stelde voor om bij de aanbesteding innovatie, duurzaamheid en kosten als criteria in te zetten voor de gunning, zodat de aanbesteding toekomstbestendig wordt. Water Natuurlijk wil het Dagelijks Bestuur de ruimte gunnen om te komen tot een goede aanbesteding, maar steunde deze intentie.