Water Natuurlijk overwegend positief over Jaarrekening 2019

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de begroting van het waterschap Drents Overijsselse Delta 2019 was uitgegaan van een tekort van 7,7 miljoen te dekken vanuit egalisatiereserve. Bij de behandeling van de jaarrekening in de Algemeen Bestuursvergadering van 30 juni 2020 bleef het tekort beperkt tot 0,7 miljoen. De fractie van Water Natuurlijk vond dit enerzijds een mooi resultaat, maar sprak anderzijds haar zorg uit over vertraging of uitstel van projecten.

De oorzaken voor het positieve saldo bestaan deels uit meevallers zoals een lagere rente en een uitgekeerd dividend door de Waterschapsbank. Daarnaast is een deel van de projecten vertraagd, doordat de eisen voor uitstoot van stikstof (PAS) en bodemverontreiniging (PFAS) in het najaar van 2019 zijn aangescherpt. Fractievoorzitter Obe Brandsma van Water Natuurlijk sprak daarbij zijn zorg uit over vertraging van het Water op Maat-programma (WOM). Dit betreffen maatregelen voor het meer robuust maken van het watersysteem en verbetering van de waterkwaliteit.

Water Natuurlijk vraagt meer aandacht voor aanpak droogte

Het achterblijven van het Zoetwaterprogramma Oost-Nederland, om bovenstrooms meer ruimte voor water te maken en water bovenstrooms meer vast te houden is volgens de fractie van Water Natuurlijk ook extra zorgelijk, zeker gezien de problematiek omtrent droogte in de afgelopen 3 jaar. De aanpak van droogte vraagt meer aandacht, zowel voor landbouw als voor natuur. Water Natuurlijk stemde in om de financiële meevallers in te zetten voor het afvlakken van tarieven de komende jaren (egaliseren).

Eerste bestuursrapportage in teken Corona-crisis

Uit de eerste bestuursrapportage over 2020 bleek dat – ondanks de Corona-crisis – veel zaken doorlopen bij het Waterschap. Obe Brandsma gaf daarvoor complimenten aan de organisatie. De nieuwe manier van veel thuiswerken zal niet voor iedereen even gemakkelijk zijn. Voor het waterschap lijken de risico’s op lagere inning van belastingen beperkt te blijven. Dit is mooi, maar de toekomst met Corona blijft vooralsnog onzeker.