Water Natuurlijk: sluit kringloop en versterk biodiversiteit bij beheer watersysteem

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Vanaf 2018 is het beleid Inrichting Beheer en Onderhoud op Maat (IBOOM) van kracht. In het Algemeen Bestuur van 19 april kwam de evaluatie aan de orde. Water Natuurlijk deelde de conclusie dat het beheer van het watersysteem goed op orde is, maar wil de komende jaren breder inzetten op sluiten van de kringloop en versterken van de biodiversiteit.

Fractievoorzitter Obe Brandsma stelde vast dat de samenwerking in het gebied de afgelopen jaren is versterkt. Er worden eerste stappen gezet in het sluiten van de kringloop. Dat gebeurt door het maaisel bij watergangen af te voeren en lokaal in te zetten om het organische stofgehalte van akkers bij agrariërs te verbeteren. Daarmee sluiten we de kringloop en werken we ook aan het versterken van de biodiversiteit langs watergangen. Water Natuurlijk pleit er voor om deze aanpak breder in te zetten, ook voor schouwpaden. Door de afvoer van het maaisel neemt ook de onkruiddruk op schouwpaden af en draagt dit bij aan de biodiversiteit. Zo kunnen bloemrijke randen langs watergangen een mooi visitekaartje worden voor het waterschap. Obe Brandsma daagde het Dagelijks Bestuur om deze aanpak flink uit te breiden en verder te stimuleren.

Pleidooi om ruimte voor maatwerk te houden

Het waterschap heeft een pilot uitgevoerd om het beheer van de hoofdwatergangen van het waterschap door agrariërs te laten uitvoeren. Dit past bij de maatwerkaanpak die het waterschap voorstaat, het zoeken van verbinding met de omgeving en het vergroten van het waterbewustzijn. Het was teleurstellend om te horen dat beheerafspraken niet werden nagekomen. Daarbij werd de conclusie getrokken dat het waterschap voortaan de hoofdwatergangen zelf gaat onderhouden. De fracties Water Natuurlijk, ChristenUnie, CDA en Bedrijven pleitten om ook naar de toekomst toe ruimte te houden voor maatwerk, maar de meerderheid van het AB steunde helaas het voorstel.

Zorg over onderhoud vispassages

Het onderhoud van vispassages kan, zo blijkt uit het voorstel, wél door derden worden uitgevoerd. Obe Brandsma vroeg daarbij aandacht voor onderzoek van de Sportvisserij, waaruit blijkt dat ongeveer de helft van de vispassages niet goed werkt door slecht of ondeskundig onderhoud. Hij vroeg hoe dit zit bij de vispassages van ons waterschap, en welke stappen zo nodig worden gezet om hier verbetering in te brengen.

Plaatsvervangend portefeuillehouder Hans Wijnen moest hier het antwoord op schuldig blijven, maar zegde toe  op korte termijn met een schriftelijke reactie te komen naar het AB.